En kvinna som ser bekymrad ut

Vad innebär sjuknärvaro?

De flesta arbetsgivare kämpar med att få ned sjukfrånvaron men de glömmer ofta att sjuknärvaro är ett minst lika stort problem, om inte större. När medarbetare fortsätter att arbeta trots att de inte är friska påverkar det både hälsan och produktiviteten negativt. Både individer och företag kan förlora mycket på att inte uppmärksamma och åtgärda sjuknärvaron. Så här ser konsekvenserna av sjuknärvaron ut och så här kan vi motverka den.

Vad beror sjuknärvaro på?

”Det är väl ingenting att stanna hemma för” verkar vara en vanlig attityd när vi känner oss krassliga. Enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar uppger 7 av 10 att de har fortsatt att arbeta trots att de inte är friska. Hälften av de som jobbat sjuka uppgav att de gjort det minst 2–4 gånger per år. Sjuknärvaron är alltså vanligt förekommande ute på arbetsplatserna. Vad är det då som gör att medarbetarna väljer att gå till jobbet trots att de borde stanna hemma?

 • Den kanske vanligaste orsaken är att de känner att arbetet och kollegorna blir lidande. Höga krav på jobbet och avsaknaden av lösningar för vad som händer om någon blir sjuk gör att många känner att ingen annan kan göra deras jobb om de är frånvarande. Alternativt att kollegorna måste ta över och blir överbelastade.
 • En kultur där vår identitet är starkt kopplad till vårt jobb och våra prestationer gör att vi kan känna oss mindre värda om vi inte jobbar och presterar. Den egna hälsan prioriteras lägre än arbetet.
 • Bristande ledarskap kan också driva på sjuknärvaron. Chefer känner ofta krav på sig både uppifrån och nerifrån. Det gör att de känner sig oumbärliga i sitt arbete och att alla blir lidande om de inte är på plats och gör sitt jobb. Därför är sjuknärvaron hög bland chefer. När medarbetarna ser att chefen arbetar trots sjukdom sätter det normen för hur den egna hälsan prioriteras på arbetsplatsen.
 • Dålig sjukdomsinsikt kan också leda till sjuknärvaro. Det här är framför allt vanligt i samband med psykisk ohälsa. Vanliga tidiga tecken på stressrelaterad ohälsa är mindre ork, både mentalt och fysiskt. Då brukar de drabbade pressa sig själva ännu hårdare istället för att prioritera vila och återhämtning.

Vilka problem för sjuknärvaron med sig?

För många är det nog lätt att tänka att de gör en insats när de väljer att arbeta fast de inte mår bra. Det kan kännas som att de bidrar till produktiviteten och gör så att de övriga i teamet inte måste ta över. I verkligheten för sjuknärvaron med sig många negativa konsekvenser, både för produktiviteten och lönsamheten som för den egna hälsan.

 • Att gå till jobbet trots att man inte mår bra har negativa effekter på hälsan på lång sikt. Enligt en studie från Högskolan i Gävle så ökar risken för att bli sjukpensionerad redan vid en sjuknärvaro på 2–3 gånger per år. Ju oftare en person är sjuknärvarande desto mer ökar risken. Studien visar även att upprepad sjuknärvaro ökar risken för långtidssjukskrivning.
 • Att gå omkring med höga stressnivåer i kroppen under längre tid utan att ge sig själv möjlighet till återhämtning leder till en kronisk låggradig inflammation i kroppen. Något som ökar risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och demens.
 • Att gå till jobbet med någon form av sjukdom som smittar, till exempel förkylning eller influensa, kan leda till smittspridning och därmed en ökad sjuknärvaro och frånvaro på arbetsplatsen. Inom vårdyrken kan det även innebära en risk för vårdtagarnas säkerhet.
 • Inom vissa yrken kan det innebära en stor risk för andra om någon arbetar trots att den personen är nedsatt både fysiskt och psykiskt på grund av sjukdom, till exempel bland chaufförer, de som arbetar med tunga maskiner och operatörer av utrustning.
 • Den som jobbar trots att den är sjuk orkar inte prestera lika mycket. Även de kognitiva förmågorna drabbas. Det blir svårare att lösa arbetsuppgifter, fokusera, minnas, ta beslut, kommunicera m.m. Det här påverkar produktiviteten negativt. Forskning vid Karolinska institutet visar att produktiviteten blir 12 procent sämre när någon jobbar trots sömnproblem, och 9 procent sämre vid stress. För ett företag med 100 anställda eller fler kan den här produktivitetsminskningen på grund av sjuknärvaro leda till förluster på miljontals kronor årligen.

Så går det att motverka sjuknärvaro

Sjuknärvaron för alltså med sig många konsekvenser både för hälsan och lönsamheten. Det lömska är att hälsoproblemen skjuts på framtiden samtidigt som kostnaderna är svåra att upptäcka. Det gör det extra viktigt att arbeta förebyggande för att minska sjuknärvaron. Det går att göra bland annat genom att:

 • Ha rutiner och lösningar för vad som händer när någon blir sjuk, till exempel bemanningslösningar som ser till att det finns ersättare, eller att fler medarbetare kan utföra de uppgifter den sjuke har.
 • Låta cheferna föregå med gott exempel, till exempel genom att ta den egna hälsan på allvar och prioritera återhämtning.
 • Skapa en företagskultur och ett samtalsklimat som lyfter fram hälsan och det negativa med sjuknärvaro.
 • Ha policys och rutiner kring sjukskrivning som fokuserar på stöd och hjälp istället för att upplevas som kontroll, till exempel att koppla sjukanmälan till ett samtal med kunnig vårdpersonal som kan ge rådgivning och fånga upp signaler på ohälsa.
 • Återkommande hälsomätningar och kartläggningar som fångar upp hur medarbetarna mår, till exempel via digitala enkäter som mejlas ut.

I dag visar studier att kostnaderna för sjuknärvaro är större än de för sjukfrånvaron. Mycket beroende på att sjuknärvaron är så vanlig, och inte syns på samma sätt. Till det tillkommer det personliga lidandet, och hälsoproblem som kan följa med hela livet. Därför finns det all anledning att uppmärksamma och motverka sjuknärvaron på företagen.

Vill du lära dig mer om fördelarna med tidiga hälsoinsatser?

Ladda ner vår guide