En kvinna är deppif framför en dator

Så förebygger du och hanterar missbruksproblem på arbetsplatsen

Cirka en miljon svenskar lider av ett så kallat riskbruk av alkohol, spel eller droger, och många av dem tar med sig problemen till arbetsplatsen. En fjärdedel av dem har också en tyngre beroendeproblematik. Genom att fånga upp problemen tidigt kan du som chef eller ledare stötta medarbetaren och även förhindra att det påverkar verksamheten och dina kollegor.

Vanligaste narkotikaklassade substanserna medarbetare testar positivt på:

 • Cannabis
 • Kokain
 • Amfetamin
 • Tramadol (stark smärtstillande)
 • Bensodiazepiner (ångestdämpande, lugnande)
 • Sömntabletter

Studier framtagna från Karolinska institutet visar att andelen positiva drogtest har ökat med 150% de senaste 10 åren.

Hur drabbas företaget av missbruksproblem på arbetsplatsen?

Varje år identifieras drygt 28 000 personer med missbruksproblem på våra arbetsplatser, där endast 3 procent av alla med missbruk får hjälp. Hur just du och din arbetsplats drabbas av en anställds missbruk är svårt att förutse, men risken är att påverkan på arbetet blir stor, och i värsta fall katastrofal. Här gäller det att ha en utarbetad plan och agera snabbt för att förhindra negativa konsekvenser. Undviker du att göra något alls är det här några vanliga problem som kan drabba verksamheten:

 • Produktivitetsförlust
  Anställda som missbrukar alkohol eller droger löper stor risk att ha en försämrad prestation på jobbet. Det kan i sin tur leda till produktivitetsförlust för verksamheten. En kollega som missar deadlines och arbetsuppgifter orsakar inte bara kostnader och förseningar, utan också säkerhetsrisker.
 • Arbetsplatsolyckor
  Missbruksproblem på arbetsplatsen leder ofta till att säkerheten försämras, vilket är en av allvarligaste konsekvenserna. Anställda som arbetar under påverkan, eller med en kollega som är påverkad av alkohol eller droger, kan orsaka olyckor och skada sig själva eller andra. 25% av alla arbetsplatsolyckor som sker har koppling till alkohol och droger.
 • Sjukfrånvaro
  Missbrukande anställda kan ha en högre sjukfrånvaro än övriga medarbetare. De kan också ta fler sjukdagar för att behandla problem som uppstår på grund av missbruket, vilket kan leda till stora kostnader för dig och ditt företag.
 • Konflikter och störningar
  Anställda som missbrukar orsakar ofta konflikter. En kollega som blir våldsam eller aggressiv försämrar kvaliteten på arbetsmiljön rejält och orsakar ännu fler sjukskrivningar, störningar i arbetet och i värsta fall uppsägningar i teamet.
 • Rykte och anseende
  Missbruk på arbetsplatsen leder till att inte bara individens, utan även företagets rykte skadas. Tilliten försämras och det kan i sin tur leda till negativ publicitet som påverkar kundernas förtroende.
 • Rykte och anseende
  Missbruk på arbetsplatsen leder till att inte bara individens, utan även företagets rykte skadas. Tilliten försämras och det kan i sin tur leda till negativ publicitet som påverkar kundernas förtroende.
 • Synen på er som arbetsgivare
  Att låta bli att förebygga missbruksproblem på arbetsplatsen kan leda till att ni som arbetsgivare får sämre rykte. När arbetsmiljön blir dålig söker sig medarbetare bort från företaget och det kan bli svårt att attrahera nya talanger.

Ladda ner vår guide Förebygg & åtgärda missbruksproblem

Vem bär ansvaret för missbruksproblem på arbetsplatsen?

Som arbetsgivare är du ansvarig för arbetsmiljön och dina medarbetares hälsa på jobbet, vilket i det här fallet kan kännas som ett tungt ansvar. Men med rätt vägledning kan du se till att behålla en sund arbetsmiljö och friska medarbetare.

Tydliga mål hjälper till

Det viktigaste när det gäller missbruk på arbetsplatsen är att ta tag i problemen så snart du noterar dem. Genom att agera snabbt har du goda chanser att hjälpa din kollega – och i förlängningen också förhindra försämringar när det gäller företagets arbetsmiljö. Det gör du enklast genom att se till att det finns policys för alkohol- och droganvändning i er verksamhet och att alla anställda har fått ta del av dem. En policy där ni tydliggör er nolltolerans mot alkohol- och droganvändning underlättar även eventuella åtgärder som du kan behöva vidta.

Utbildning

Ett annat sätt att förebygga missbruk är att utbilda chefer i ämnet om de stöd- och behandlingsmöjligheter som finns tillgängliga. På så sätt får chefer en kunskap om var de ska vända sig om de upptäcker missbruk. Kom ihåg att missbruk har mycket stigma kring sig och därför kan vara svårt att prata om. Här har du som chef en chans att visa ditt ledarskap genom att stötta och lyssna.

Säkerheten först

Att skapa en säker arbetsmiljö är en av dina viktigaste uppgifter som chef. När det gäller missbruk på arbetsplatsen är det därför viktigt att jobba på flera nivåer samtidigt och förebygga på många sätt. Ett bra exempel är att inkludera drog- och alkoholtestning vid nyanställning eller före särskilt kritiska moment. Du kan också utföra slumpmässiga tester i vardagen och se till att dina medarbetare förstår orsaken till att ni gör dem regelbundet.

Missbruksproblem på arbetsplatsen – ett stort ansvar

Genom att vidta åtgärder tidigt finns det en god chans för dig som chef, arbetsgivare eller HR-personal att förebygga missbruksproblem på arbetsplatsen och behålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla dina anställda. Det kan kännas som en tung uppgift, men med rätt stöd och vägledning hittar du enkelt rätt.

Kom ihåg-lista:

 • Se till att du som chef får hjälp och stöd att veta hur du bäst hanterar missbruksproblem på arbetsplatsen
 • Skriv policys för alkohol- och droganvändning
 • Utbilda de anställda i ämnet
 • Se till att det finns tydliga kommunikationsvägar om någon misstänker missbruk
 • Inför drogtester vid anställning
 • Inför slumpmässiga drogtester på arbetsplatsen
 • Erbjud kollegor stöd och rådgivning
 • Hjälp drabbade med specialiserade behandlingsprogram

Ladda ner vår guide Förebygg & åtgärda missbruksproblem