En man i skjorta som ler och använder sin ipad

Så förbättrar vi hälsan med hjälp av e-hälsa

Går det att må bättre på digital väg? E-hälsa handlar om att använda den senaste tekniken för att förbättra hälsan. Det här är e-hälsa, och så här kan du som arbetsgivare implementera digital hälsovård för att motverka ohälsan på arbetsplatsen.

E-hälsan har blivit en viktig del av digitaliseringen av samhället. Med hjälp av digitala hälsotjänster och verktyg går det att ge bättre, mer effektiva och personliga vårdinsatser som förbättrar hälsan.

Så här kan e-hälsa användas för att förbättra hälsan, och så här kan du som arbetsgivare använda e-hälsa för ett effektivare och mer proaktivt hälsoarbete på arbetsplatsen.

Vad är e-hälsa?

Socialstyrelsens har beskrivit e-hälsa så här: ”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.” I praktiken går det att använda digitala lösningar på många olika sätt för att förbättra hälsan. De verktyg och lösningar som är vanliga i dag är bland annat:

  • Möjligheten att göra virtuella vårdbesök och behandlingar, till exempel att träffa läkare och annan vårdpersonal online via video eller chatt. Eller att delta i olika former av terapi online.
  • Få hälsorådgivning och svar på hälsorelaterade frågor via telefon eller dator, till exempel via 1177 och andra tjänster.
  • Digitala lösningar för att boka tid, förnya recept, se sin journal och göra andra vårdärenden online.
  • Uppkopplade sensorer och annan medicinteknisk utrustning som kan utföra olika mätningar på distans, till exempel av blodsocker och blodtryck. De kan användas både professionellt inom vården och av privatpersoner som vill ha koll på sina hälsovärden via bärbara enheter (smarta klockor och armband etc.)
  • Digitala hälsoplattformar för arbetsgivare, till exempel för att förenkla sjuk- och friskanmälan, få ut hälsostatistik, få systemstöd i sitt proaktiva hälsoarbete och systematiska arbetsmiljöarbete.

Hur e-hälsa hjälper vårdtagarna

Med hjälp av digitala vårdtjänster får individen en mer tillgänglig och personlig vård med mer inflytande. Det blir till exempel lättare att kunna träffa en läkare (och behålla samma läkare) när det går att göra vårdbesök online. Det blir också enklare att komma åt sin vårddokumentation och att göra vårdärenden. E-hälsotjänster gör det även enkelt att komma åt tillförlitlig information om hälsa och vårdmöjligheter. Det blir enklare för enskilda att göra självskattningar av sin hälsa. Vården blir mer dessutom demokratisk när geografin inte längre begränsar vilken typ av vård varje person kan få tillgång till.

Hur e-hälsa underlättar inom vården.

Digitala lösningar gör det enklare för vårdpersonalen att arbeta med effektivt och säkert samtidigt som det blir mer tid över för vårdtagarna. Digitaliserad administration gör att personalen kan fokusera på människor istället för pappersarbete. Det blir också lättare att komma åt och dela kunskap och information. Kontakten med vårdtagarna förbättras när inte varje möte behöver ske fysiskt. Det blir också lättare för olika vårdinstanser att kommunicera och samordna insatser. Samtidigt kan beslutsfattarna inom vården få ett bättre beslutsunderlag som hjälper dem att planera och fördela resurserna på ett bättre sätt.

Hur arbetsgivarna kan använda e-hälsa för att förbättra hälsan på arbetsplatsen

E-hälsa kan alltså förbättra vården på många olika sätt, men vår hälsa påverkas mycket av vårt arbete. Stress, psykisk ohälsa, ergonomi och andra arbetsmiljöfaktorer har en stor inverkan på vårt välmående och på vår sjukfrånvaro. Hur går det att använda olika e-hälsolösningar för att förbättra hälsan på arbetsplatsen?

Till att börja med så kan arbetsgivarna använda digitala lösningar för att förenkla och effektivisera administrativa uppgifter som exempelvis sjuk- och friskanmälan. Den här typen av tjänst går dessutom att kombinera med rådgivning, till exempel om medarbetarna använder en e-hälsotjänst för att sjukanmäla sig när de mår dåligt kan de på samma gång komma i kontakt med en sjuksköterska för hälsorådgivning och uppföljning.

E-hälsa kan även förenkla rådgivning och stöd för de anställda på samma sätt som det gör för vårdtagare som kan få hjälp digitalt inom vården. Varje medarbetare kan enkelt komma i kontakt med exempelvis en professionell hälsocoach för stödsamtal, livsstils- och hälsorådgivning eller stresshantering. Det gör det möjligt för varje anställd att ta hand om sitt mående och sina vanor innan det påverkar deras hälsa.

Proaktivt hälsoarbete med e-hälsa

Det kanske viktigaste området för e-hälsa i arbetslivet är de möjligheter det ger inom det proaktiva hälsoarbetet. Drygt hälften av all långtidssjukfrånvaro uppskattas vara kopplad till stress och psykisk ohälsa. Här är det viktigt att arbeta förebyggande och proaktivt. Går det att upptäcka de tidiga tecknen på att någon mår dåligt på jobbet går det också att ge rätt stöd på ett tidigt stadium, innan det slutar i sjukfrånvaro. Upp till 40 procent av sjukskrivningarna skulle gå att undvika om problemen upptäcktes och åtgärdades med rätt slags insatser i ett tidigt skede.

De här proaktiva insatserna kan ske på olika sätt. E-hälsotjänsten för sjukanmälan till en sjuksköterska gör att sköterskan kan upptäcka de tidiga tecknen på ohälsa och följa upp den drabbade, till exempel genom att prata igenom vad som kan vara orsaken till problemen, ge förslag på hjälp och stöd som går att få och involvera arbetsgivaren för att ta itu med de eventuella problem med arbetsmiljön som ligger bakom ohälsan. En e-hälsolösning kan även samla in hälsostatistik som ger en tydlig bild av hela företagets och medarbetarnas hälsa. Det hjälper arbetsgivaren att hela tiden ta tempen på hälsostatusen i organisationen, upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt och gå in med hälsofrämjande insatser.

E-hälsa inom ett företag kan även användas förebyggande genom att gå ut med tips och råd i friskvårdssyften, inspirera och initiera aktiviteter och tävlingar m.m. E-hälsan gör det enklare att satsa på hälsan redan innan någon blir sjuk, något som alla vinner på.

Healthylane

Healthylane är Certicos digitala tjänst för dig som är arbetsgivare. Healthylane ger ett förebyggande stöd och rådgivning inom hälsa och arbetsmiljö som stöttar hela organisationen och alla medarbetare vare sig de är friska eller sjuka. I den här e-hälsolösningen kan du enkelt kan få kontakt med vårt team av hälsostrateger för rådgivning i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. Det hjälper er att ligga steget före för att minska behovet av rehabilitering och förbättra hälsan hos medarbetarna. Hör av dig om du vill veta mer eller boka en demo.

I den här guiden kan du läsa mer om fördelarna med tidiga hälsoinsatser

Ladda ner guiden