En man och en kvinna som sitter i skräddarställning framför en dator och utövar yoga

Vilken vård går att få digitalt?

Digitaliseringen påverkar även vården till stor del. Det händer mycket och här är några av de olika typerna av digitala vårdtjänster som används i dag. Så här kan du som arbetsgivare använda dig av digital vård för att förbättra hälsan hos de anställda.

Digitala vårdtjänster blir allt vanligare och ses allt mer som en naturlig del av vårdutbudet, bland annat för att digitaliseringen gör vården mer tillgänglig, effektiv och jämlik. Vi ska titta närmare på vilka olika slags digitala vårdtjänster som finns i dag och vilka för- och nackdelarna det finns med dem. Du som är arbetsgivare får också veta mer om hur ni kan använda digital vård för att förbättra hälsan på arbetsplatsen.

Vilka digitala vårdtjänster finns det?

Det växer hela tiden fram nya digitala vårdtjänster och verktyg som kan ge en bättre, mer effektiv och personlig vård. De olika typer av digitala vårdtjänster som är vanliga i Sverige i dag är bland annat:

 • Kontakt med läkare och annan vårdpersonal via video eller chatt. Vårdtagarna behöver inte besöka vården för att träffa en läkare, utan kan istället få digital hjälp i hemmet.
 • Självmonitorering, det vill säga att en vårdtagare kan använda digitala uppkopplade vårdverktyg för att själv mäta och registrera vissa värden, till exempel blodtryck och blodsocker. Alternativt använda wearables (smarta klockor m.m.) för att mäta hjärtrytm, kroppstemperatur m.m.
 • Digital rådgivning via datorprogram med artificiell intelligens. Vårdtagare kan få svar på enklare frågor utan att behöva ta upp vårdpersonalens tid.
 • Virtuella behandlingar, till exempel KBT-behandlingar och samtalsterapi som sker digitalt.
 • Administrativa vårdtjänster, till exempel tidsbokning och receptförnyelse online.
 • Digitala vårdplattformar som arbetsgivare kan använda som systemstöd i sitt hälsoarbete, till exempel för rådgivning, proaktiva insatser, hälsokartläggningar, få ut statistik och rapporter om sjukfrånvaro.

Vad är för- och nackdelarna delarna med digital vård?

Det finns många fördelar med att använda digitala vårdtjänster, både för vårdtagarna och för vårdpersonalen, men även för företag och organisationer. Några av de främsta vinsterna med digital vård är bland annat:

 • Ökad tillgänglighet. Vårdtagarna behöver inte besöka en vårdcentral eller ett sjukhus för att få träffa en läkare eller annan vårdpersonal. Det går att få träffa specialister utan att behöva göra längre resor. Kontakterna mellan vården och vårdtagarna blir effektiva och snabba.
 • Patienter med kroniska sjukdomar, till exempel diabetes, kan sköta sin kontinuitetsvård digitalt hemifrån utan att behöva besöka vården vid varje uppföljning.
 • Vårdtagarna får fler valmöjligheter och mer inflytande över sin vård.
 • Vården kan lättare prioritera bland patienterna utifrån självskattningar och digitala samtal. Vårdpersonalen kan använda sin tid och sina resurser mer effektivt.
 • Vårdpersonalen får en bättre arbetsmiljö och upplever mindre stress när den digitala vården minskar på de fysiska mötena.
 • Det blir lättare att granska och följa upp vårdinsatserna så att resurserna kan fördelas på ett bättre sätt.
 • Arbetsgivarna kan använda digitala vårdlösningar som systemstöd, bland annat för att administrera sjukfrånvaro och rehabilitering, men även för att jobba med proaktiva hälsoinsatser och hälsokartläggningar som fångar upp tidiga signaler på ohälsa. Det blir möjligt att arbeta mer förebyggande med hälsan.
 • Anställda får fler alternativ och möjligheter till stöd kring sin hälsa och sitt välmående.

Det finns även utmaningar och hinder med den digitala vården. De främsta orosmomenten kring de digitala vårdlösningarna handlar om att:

 • Det blir svårare att diagnosticera utan fysiska möten. Risken för missbedömningar och feldiagnosticeringar ökar.
 • Det finns en risk för ökad förskrivning av läkemedel när läkare och patienter inte träffas fysiskt.
 • Alla har inte kunskaperna och förutsättningarna att använda sig utav digital vård. Framför allt de äldre, som har ett stort vårdbehov, står ofta utanför digitaliseringen.

Så kan arbetsgivarna dra nytta av den digitala vården

Ett område där det finns många förutsättningar och fördelar med att använda digital vård är inom företagshälsovården. Inte bara för att kunna ge de anställda en effektiv och lättillgänglig vård, utan även för att kunna använda den digitala vårdens möjligheter till att arbeta mer strategiskt och förebyggande med hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Digitala vårdtjänster och hälsoverktyg kan bland annat användas till att:

 • Förenkla och effektivisera sjuk- och friskanmälan då de anställda kan sköta den kontakten digitalt. Den digitala tjänsten kan även inkludera att den som sjukanmäler sig får en omedelbar kontakt med exempelvis en sjuksköterska för att få rådgivning och uppföljning kring sina hälsoproblem. Administrationen förenklas samtidigt som den sjuke får mer stöd.
 • Det går att fånga upp de som är sjuka ofta för att följa upp varför de inte mår bra. Det är vanligt att de som hamnar i en långtidssjukskrivning har återkommande kortare sjukfrånvaro innan. Det här är särskilt märkbart när det kommer till psykisk ohälsa, som är den vanligaste orsaken till längre sjukskrivning i Sverige i dag. En digital vårdlösning kan fånga upp de tidiga signalerna på att någon mår dåligt så att den personen kan få rätt vård i rätt tid innan problemen blir allvarligare.
 • Arbetsgivaren kan få ut statistik och rapporter över sjukfrånvaroorsaker. Det ger en bättre överblick av hälsoläget inom organisationen. Det ger dessutom mätvärden som kan användas som ett stöd i det löpande hälso- och arbetsmiljöarbetet.
 • Det blir enklare för personalen att få tillgång till personlig rådgivning. Även de som inte är sjuka behöver få stöd kring sin hälsa, till exempel få hälsocoachning eller stödsamtal kring livsstil, stress, oro och andra områden. Rådgivning och hälsocoachning är proaktiva hälsoinsatser som kan sänka sjukfrånvaron med upp till 30 procent.
 • Digitala hälsoverktyg kan även användas till hälsokartläggningar och analyser, samordna och bedriva gruppaktiviteter, ge vardagstips för en bättre hälsa m.m.

De här funktionerna i ett digitalt hälsoverktyg gör det lättare att jobba förebyggande och att fokusera på tidiga insatser, något som betalar sig en friskare och gladare personal och sänkta kostnader för sjukfrånvaro och ohälsa.

Vill du veta mer om Healthylanes digitala hälsoplattform och andra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

I den här guiden kan du som är arbetsgivare läsa mer om ditt ansvar vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Ladda ner guiden