Vilken nytta har företag av ett digitalt hälsoverktyg?

Vilken nytta har företag av ett digitalt hälsoverktyg?

Om du som arbetsgivare vill förbättra hälsan och minska sjukfrånvaron i ditt företag ska du satsa på tidiga hälsoinsatser. Så här kan en digital hälsoplattform hjälpa dig i det arbetet. Det finns många kostnader du kan minska på det sättet.

Det lönar sig alltid att satsa på hälsan. Inte minst på det förebyggande hälsoarbetet och de tidiga insatserna. Dels kostar sjukfrånvaron mer än vi tror, dels finns det många risker och kostnader kopplade till att inte fånga upp ohälsan i tid.

Det finns flera sätt för arbetsgivare att arbeta proaktivt med hälsan. Det kanske effektivaste är att utgå från ett digitalt hälsoverktyg. Där går det att samla och anpassa processerna för det förebyggande hälsoarbetet och de tidiga insatserna så att de passar varje verksamhet. Dessutom ger en digital lösning arbetsgivaren ett systemstöd som underlättar både administration och möjligheten att fånga upp medarbetare som inte mår bra redan på ett tidigt stadium. Så här kan företag dra nytta av ett digitalt hälsoverktyg.

Den riktiga kostnaden för sjukfrånvaro och sjuknärvaro

När en medarbetare blir sjuk så kostar det arbetsgivaren i både sjuklön och i produktionsbortfall. Men tittar vi närmare på dagens hälsoproblem så ser vi att problemen, riskerna och kostnaderna med ohälsan är betydligt större än så.

En orsak är att det blir allt vanligare med ohälsa som tilltar gradvis och som det tar lång tid att återhämta sig ifrån. Ett exempel är psykisk ohälsa, som är den typ av ohälsa som har vuxit mest de senaste åren och som i dag står för hälften av alla sjukskrivningar. Fångar man upp den ohälsan tidigt går det att sätta in rätt stöd vid rätt tillfälle. Missar man den ohälsan slutar den lätt i lång sjukfrånvaro och behov av rehabilitering.

Så här ser de verkliga kostnaderna ut när en medarbetare drabbas av ohälsa.

 • När en medarbetare blir sjuk betalar arbetsgivaren sjuklön dag 2–14, men det är inte bara sjuklönen som kostar. Arbetsgivaren betalar även arbetsgivaravgift och semesterersättning samt har fasta overheadkostnader (lokaler, utrustning, abonnemang m.m.). För en anställd med en månadslön på 30 000 blir då kostnaderna för sjukfrånvaron cirka 270 kr/tim (enligt Försäkringskassans kalkylverktyg).
 • Även när Försäkringskassan tar över efter dag 14 fortsätter arbetsgivaren att ha kostnader i form av bland annat påbyggnadsersättningar, avgifter, overheadkostnader m.m. I det här räkneexemplet blir då kostnaderna för den fortsatta sjukfrånvaron runt 70–90 kr/tim (beroende på hur länge medarbetaren är sjukskriven).
 • Förutom overheadkostnader följer det även med extrakostnader, till exempel produktionsbortfall, ökad belastning för kollegorna, mer administration och behov av extraresurser, vid sjukfrånvaro.
 • Det är vanligt att den som mår dåligt på jobbet och som är på väg in i en längre sjukfrånvaro har en period av sjuknärvaro. Det vill säga att den personen fortsätter att gå till sitt jobb även när den inte mår bra och presterar under sin förmåga. Enligt en undersökning kostar den här typen av sjuknärvaro i snitt 100 000 kronor i minskad produktivitet och ökat merarbete innan, under och efter sjukfrånvaron.
 • Det finns även problem och kostnader som är svåra att sätta siffror på, till exempel merarbete för att styra om arbetsuppgifter, högre personalomsättning, rekryteringskostnader och skadat arbetsgivarvarumärke som gör det svårare att rekrytera viktig kompetens.

Tidiga insatser lönar sig

Det är alltså både bra för personalens välmående och för företagets lönsamhet att jobba proaktivt med hälsan. Att arbeta förebyggande, till exempel med hälsokartläggningar, rådgivning och liknande, gör att det går att fånga upp de som är på väg in i sjukskrivning och hjälpa dem tidigt. Samtidigt sätter det hälsan på agendan och hjälper de anställda att leva sundare och att lyssna på sin kropp.

Enligt studien Effekter av hälsoundersökningar via arbetsplatsen har den här typen av proaktivt hälsoarbete och hälso- och levnadsvaneuppföljningar en stor nytta i relation till kostnaderna (ROI). Resultaten från studien visade att för varje satsad dollar (US) på förebyggande och uppföljande hälsoarbete så får arbetsgivaren mellan $1,4–4,6 tillbaka. Med en sundare, starkare och mer engagerad personal på köpet.

Så ger ett digitalt hälsoverktyg stöd i det förebyggande hälsoarbetet

Ett digitalt verktyg, som till exempel en hälsoplattform, kan ge mycket stöd både i det administrativa och i hälsoarbetet. Digitala lösningar är i grunden flexibla och anpassningsbara. Det går i regel att utforma och anpassa tjänster och processer så att de passar varje företags unika behov. Oavsett bransch, storlek eller förutsättningar.

Det digitala hälsoverktyget kan till exempel utformas så att det ger systemstöd för hanteringen av sjukfrånvaro, ha processer för hälsofrämjande insatser samt för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

De tjänster som kan ingå i hälsoverktyget är till exempel:

 • En onlinetjänst för sjuk- och friskanmälan som de anställda kan komma åt från valfri enhet. Tjänsten inkluderar rådgivning och hälsocoaching från erfarna sjuksköterskor som stöttar varje medarbetare och vägleder till rätt vård.
 • Även de som inte är sjuka har access till rådgivning.
 • Återkommande uppföljningssamtal under sjuktiden för att hjälpa den sjuke att kunna komma tillbaka i arbete. Eventuell återkoppling till rehabilitering om så behövs.
 • Statistik och rapporter över sjukfrånvaroorsaker. Med en aktuell överblick av hälsoläget går det att kartlägga hur personalen mår, om det behövs insatser, stöd etc. Det ger mätvärden som hjälper till i det löpande friskvårds- och arbetsmiljöarbetet. Det kan även fungera som ett varningssystem som fångar upp de första signalerna på ohälsa eftersom återkommande kortare sjukfrånvaro i regel är ett tecken på en på ökad risk för långtidssjukskrivning.
 • Personlig rådgivning. Utöver den hälsocoachning som ges vid sjukanmälan kan alla i verksamheten få tillgång till individsamtal, även om de inte känner sig sjuka. Att få möjlighet att prata om livsstil och hälsa kan ge perspektiv, insikter och stöd i att leva sundare, men fungerar även som ett sätt att ventilera tankar och funderingar. Det har visat sig att den här typen av rådgivning och hälsocoachning kan sänka sjukfrånvaron med upp till 30 procent.
 • Verktyg som stöder Arbetsmiljöverkets föreskrifter och automatiskt bevakar att företagets regler, policys och rehabiliteringslagen följs
 • Ge arbetsgivaren stöd och notifikationer när det krävs insatser i enlighet med arbetsmiljölagen
 • Inbyggt systemstöd för HR och chefer för att kunna bolla olika frågeställningar
 • Uppstart av hälsoplan och rehabiliteringsverktyg
 • Integration med befintliga HR-/lönesystem
 • Hälsoanalyser, data och funktioner för proaktiva insatser, gruppaktiviteter, personligt stöd samt vardagstips för en bättre hälsa

De här funktionerna i ett digitalt hälsoverktyg gör det lättare att jobba förebyggande och att fokusera på tidiga insatser. Något som betalar sig en friskare och gladare personal och sänkta kostnader för sjukfrånvaro och ohälsa.

Vill du veta mer om Healthylanes digitala hälsoplattform och andra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Ladda ner vår guide och få koll på kostnaderna för er sjukfrånvaro.