Minska sjukfrånvaron med en digital hälsoplattform

Minska sjukfrånvaron med en digital hälsoplattform

Genom att göra tidiga hälsoinsatser går det att förebygga många hälsorisker på arbetsplatsen. Så här kan en digital hälsoplattform användas som ett verktyg för att främja hälsan och minska sjukfrånvaron.

Det finns alla anledningar i världen att arbeta för att minska sjukfrånvaron. Arbetsgivarna vill naturligtvis minska kostnaderna för sjuklön, produktionsbortfall, resursomfördelning m.m. De anställa vill självklart må bra och kunna känna sig friska och engagerade på jobbet. Frågan är bara hur vi uppnår friskare arbetsplatser.

Det går att jobba på många sätt för att minska på sjukfrånvaron. Inte minst hjälper det att arbeta förebyggande med hälsan. Ett sätt att samla och organisera det här arbetet på är genom att utgå från en digital hälsoplattform.

Vad är en digital hälsoplattform?

Kort sagt är en hälsoplattform ett digitalt verktyg som erbjuder en rad med tjänster som är hälsofrämjande och fokuserar på tidiga och förebyggande insatser. Hur de här tjänsterna och processerna ser ut kan variera utifrån behoven i varje verksamhet. En digital hälsoplattform är en flexibel lösning som kan anpassas för att stötta varje form av företag, oavsett behov eller storlek.

En hälsoplattform har flera olika stöttande och coachande funktioner, till exempel:

 • En överblick av företagets hälsoläge och möjlighet att få tidiga indikationer på ohälsa
 • Personligt stöd och rådgivning till de anställda, samt vardagstips för en bättre hälsa
 • Ge hälsoanalyser och visa data för proaktiva insatser
 • Stöd för Arbetsmiljöverkets föreskrifter och en automatisk bevakning av att företagets regler, policys och rehabiliteringslagen följs
 • Systemstöd till HR och chefer för sjukskrivning/frånvaro och rehabilitering

Tillsammans bildar de här funktionerna en slags verktygslåda som gör det lättare att få en överblick av den totala hälsonivån, möjlighet att fånga upp enskilda som mår dåligt, samt att den erbjuder olika former av stöd i det förebyggande hälsoarbetet.

Få hjälp med det förebyggande hälsoarbetet

När en medarbetare väl har blivit sjukskriven går det bara att blicka bakåt och fråga sig vad som orsakade det. Att arbeta förebyggande med hälsan handlar istället om att upptäcka och åtgärda problemen innan de slutar i ohälsa och sjukskrivningar. Om en arbetsgivare vill arbeta förebyggande behövs det insikt i var resurserna gör mest nytta.

En digital hälsoplattform kan stötta det här arbetet genom att:

 • Samla data och ta fram statistik och rapporter över sjukfrånvaroorsaker. Då finns det mätvärden att utgå ifrån i det löpande friskvårds- och arbetsmiljöarbetet.
 • Ge stöd och notifikationer när det behövs insatser i enlighet med arbetsmiljölagen
 • HR och chefsstöd i olika frågeställningar kring hälsa och arbetsmiljö
 • Funktioner för proaktiva insatser (till exempel kring arbetsmiljö, stress, kost, fysisk aktivitet etc.)
 • Hälsorådgivning via plattformen, inte bara till de som är sjuka utan till alla medarbetare på företaget. Ge de anställda möjlighet att få prata med en professionell hälsocoach och ta upp frågor och funderingar kring hälsa och livsstil, till exempel få möjlighet att bolla tankar kring arbete och livet i övrigt, få vardagstips för en bättre hälsa, få stöd och uppmuntran att leva sundare. Den här typen av rådgivning har en stor inverkan på hälsan och kan sänka sjukfrånvaron med upp till 30 procent.

Fånga upp de tidiga signalerna

En stor del av sjukfrånvaron på dagens arbetsplatser kommer ur hälsoproblem som byggs upp över tid, till exempel psykisk ohälsa. Det bästa sättet att motverka den här typen av sjukfrånvaro är genom att så tidigt som möjligt fånga upp de första signalerna på att någon mår dåligt. Då går det att ge den personen rätt slags stöd och vända utvecklingen innan problemet slutar i sjukskrivning.

En digital hälsoplattform kan underlätta det här genom att:

 • Ta fram rapporter över sjukfrånvaron. En återkommande kortare sjukfrånvaro är ofta en indikator på en ökad risk för långtidssjukskrivning. De som har tre eller fler sjukfrånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod ligger i riskzonen för att bli långtidssjuka. Ett systemstöd för sjukanmälan och frånvaro kan fånga upp de här signalerna direkt, så att det går att ge den drabbade det stöd den personen behöver.
 • Personlig rådgivning. När de anställda får möjlighet till individuella samtal där de kan prata hälsa och mående får de insikter och stöd. Det är till exempel många som är på väg att drabbas av psykisk ohälsa på grund av stress i arbetet som inte förstår det själva. De känner sig trötta och otillräckliga, men förstår inte orsakerna till det. Under ett hälsosamtal kan de få insikt i varför de mår dåligt, och guidning i hur företagshälsa, arbetsgivare och medarbetare tillsammans kan vända situationen till det bättre.

Sätt hälsofrågorna i centrum

När forskarna har granskat vad som kännetecknar friska arbetsplatser med en låg sjukfrånvaro har de sett att det är vissa faktorer som återkommer. En av de här nyckelfaktorerna för ett friskt företag är att det tar hälsan på allvar och har frågan som en grundläggande del av sin strategi. Det innebär bland annat att arbetsgivaren har rutiner för att mäta hur de anställda mår, utreder varför någon blir sjuk och på vilket sätt det går att förebygga m.m. Arbetsplatsen har även planer för hur någon som har blivit sjuk ska kunna komma tillbaka i arbete igen.

En hälsoplattform som de anställda kan komma åt var de än befinner sig är en viktig kanal i det här arbetet. Det är både ett medel för insikt och kommunikation samtidigt som det är en signal om att hälsan är något som tas på allvar och som det alltid finns utrymme för. Rent praktiskt kan plattformen ge stöd i form av tjänster som hälsorådgivning och uppstart av hälsoplaner och rehabilitering.

En digital hälsoplattform är ett enkelt och lättillgängligt sätt att sätta hälsofrågorna på den dagliga agendan. Det är ett flexibelt verktyg som underlättar för både arbetsgivaren och de anställda att arbeta förebyggande och tillsammans minska sjukfrånvaron. Vill du veta mer om hur Healthylanes digitala hälsoplattform kan stötta i det här arbetet är du välkommen att kontakta oss.