Cykla till jobbet

Alla tjänsterna i Hälsa 2.0 – hälsoverktygen för ett framgångsrikt friskvårdsarbete

Genom att ta ett förebyggande helhetsgrepp på hälsan kan ni få en hälsosam, trivsam och lönsam arbetsplats med friska och nöjda medarbetare.

På Certico har vi använt vår erfarenhet av att förbättra hälsa till att utveckla en rad med tjänster som hjälper ditt företag till ett framgångsrikt friskvårdsarbete och sunda medarbetare. Vi kallar det för Hälsa 2.0.

Utifrån de behov vi har sett hos våra kunder har vi kommit till insikten att ett modernt framgångsrikt hälsoarbete behöver vara förebyggande, snabbt och digitalt. Nya sätt att arbeta för med sig nya utmaningar och riskfaktorer, och Hälsa 2.0 är en enkel men mångsidig lösning för att förebygga stress och ohälsa på jobbet.

Catarina Lindström, som är hälsostrateg och beteendeutvecklare på Certico, berättar mer om de olika tjänsterna i Hälsa 2.0 och hur de kan hjälpa ditt företag att hålla sig friskt och framgångsrikt.

Förebyggande hälsoundersökning – min livsform

Grunden i Hälsa 2.0 är en hälsoundersökning som vi kallar för ”Min livsform”. Det är ett enkelt sätt att kartlägga hälsan i organisationen samtidigt som det är ett viktigt verktyg i det långsiktiga hälsoarbetet. I min livsform undersöker vi inte bara den fysiska hälsan, utan även konditionen, välbefinnandet och den anställdes livsstil. Utifrån det kan vi se vilka åtgärder som kan leda till bättre hälsa, både på individ- och organisationsnivå.

Rent praktiskt går ”Min livsform” ut på att varje medarbetare får svara på en digital enkät med frågor om hälsa, arbete, privatliv, stress, sömn, kost m.m. Utifrån svaren tittar vi tillsammans med medarbetaren på vilka små livsstilsförändringar som kan ge stora hälsoeffekter. Vi gör även ett fystest där vi mäter längd, vikt, puls, blodtryck, blodsocker och kolesterol samt gör ett snabbt och enkelt konditionstest.

Så här säger Catarina om hur ”Min livsform” förbättrar hälsan för den enskilde medarbetaren och för företaget i stort:

- Varje medarbetare får en grundlig kontroll av sin hälsostatus vid analysen. Utifrån analysen och samtalet identifierar vi faktorer som stärker hälsan och det allmänna välbefinnandet. Företaget får i sin tur en övergripande bild av nuläget gällande medarbetarnas hälsostatus, och vi kan rekommendera åtgärder som ökar gynnsamma beteenden och minskar de icke gynnsamma. Det leder till en ökad arbetskapacitet, färre sjukdagar, ökad motståndskraft mot stress och sjukdomar samt färre långtidssjukskrivningar och rehabiliteringar i och med att det går att fånga upp de medarbetare som ligger i riskzonen så tidigt som möjligt.

Digital hälsokartläggning

I Hälsa 2.0 finns det även en enklare form av hälsokoll. Den liknar undersökningen i ”Min livsform”, fast utan de fysiska testerna. I den digitala hälsokartläggningen kan varje medarbetare snabbt och enkelt berätta om sin livsstil och hälsa via ett digitalt hälsoformulär. Utifrån frågor om arbete, privatliv, stress, kost m.m. går det enkelt att se vilka sunda faktorer det finns att lyfta fram och vilka mindre hälsosamma mönster som bör förändras för ett friskare och gladare liv. Ofta ser medarbetaren själv vad som kan förbättras bara genom att svara på frågorna.

Digital temperaturmätning

Att regelbundet kolla av hur medarbetarna mår är ett effektivt sätt att jobba förebyggande med hälsan. Den digitala temperaturmätningen i Hälsa 2.0 är ett väldigt enkelt och effektivt sätt att ta tempen på hur personalen mår. Vi skickar ut ett mail till medarbetarna där de får svara på frågor om till exempel hur den senaste månaden har varit, om de har känt sig stressade på jobbet, hur de mår på jobbet just nu, om de vill trycka på stoppknappen osv. Det går självklart att anpassa frågorna efter den egna organisationen. Genom återkommande frågor kan ni snabbt fånga upp signaler på att någon mår sämre än vanligt och det går att gå in och hjälpa tidigt innan problemen växer sig stora. Den digitala temperaturmätningen går att göra som en enskild insats, men den bästa överblicken får ni om gör uppföljning varje månad för att få en löpande koll på hälsoläget i organisationen.

Kompetensinventering av egenskaper och beteenden för individ och grupp

Att göra en inventering av medarbetarnas egenskaper och beteenden har många fördelar. Det är ett verktyg i det förebyggande hälsoarbetet men framför allt hjälper det ert företag att förstå och identifiera de faktorer som engagerar medarbetarna och får dem att stanna kvar. Det hjälper er även att utveckla individer och bygga högpresterande team samt att undvika kostsamma produktivitetsbortfall. Att tidigt lyckas identifiera riskgrupperna möjliggör även tidiga insatser som kan leda till minskad sjukfrånvaro. I den här analysen identifieras gynnsamma beteenden och även de som blir tydliga i sin frånvaro. Så här säger Catarina om personlighetskartläggningarna:

- Analysen tar upp hur du förändrar ditt beteende vid stress. Att bli medveten om dina stressorer gör att du på ett tidigt stadium kan agera för att stressen inte ska leda till långvarig press som kan leda till utbrändhet. I kombination med att stärka knopp och kropp, genom regelbunden motion, är det helt klart ett vinnande koncept för att minska produktivitetsbortfall samt öka stresståligheten och det allmänna välbefinnandet hos medarbetarna. I personlighetskartläggningen framgår det också vilka faktorer som behöver finnas på plats för att behålla medarbetaren. När företaget känner till dem kan organisationen minska kostnaderna för nyrekrytering genom att förstå de individuella framgångsfaktorerna. Med rätt person på rätt plats kan medarbetaren göra det den är bra på och bli upp till tre gånger så produktiv.

Rent praktiskt går personlighetskartläggningen till så att medarbetaren får en länk till ett frågeformulär. Utifrån svaren sammanställs en rapport och med den som grund kan ert företag göra en handlingsplan för de saker som ni vill utveckla. Kartläggningen kan göras på hela företaget så väl som på enskilda medarbetare eller nyckelpersoner.

Det är även lämpligt för privatpersoner, till exempel i samband med att du söker jobb. Analysen ger då en insikt i vad du behöver på en arbetsplats och var du skulle trivas som bäst. Men den visar även vilka egenskaper och gynnsamma beteenden du har som du kanske glömmer är meriter och som kan hjälpa dig framåt i karriären.

Hälsosamtal

En viktig del av Hälsa 2.0 är hälsosamtal. Att prata med någon om din hälsa kan både vara ett stöd i att leva sundare och vara till stor hjälp om du bara vill ventilera eller bolla hur du mår med någon. Enligt Catarina finns det många tillfällen där ett privat hälsosamtal är precis det som behövs för att må bättre.

Individuella samtal där du ges utrymme att ventilera och sortera dina tankar. Få perspektiv på både nuläge och vad som behöver bli ditt nästa steg för att bibehålla ork och för att må bra. Både på arbetet och privat. Ibland kan behovet vara ett enskilt samtal i stunden, ibland flera återkommande.

Hälsoaktiviteter för grupper

Den bästa hälsoeffekten får ni när ni kombinerar samtal med olika hälsofrämjande aktiviteter. Hälsoaktiviteterna i Hälsa 2.0 går ut på att på ett enkelt och roligt sätt få medarbetarna att röra på sig på jobbet. Det sköts digitalt och de anställda får ett mejl med förslag på olika övningar, tävlingar och utmaningar som de enkelt kan göra under arbetsdagen. Det viktiga med aktiviteterna är att de anpassas efter de behov som finns på arbetsplatsen. Så här beskriver Catarina att det går till:

- Vi tittar på hur det ser ut hos er, tar fram de mest lämpade aktiviteterna och sköter sedan allt. Om det är mycket stillasittande på er arbetsplats så ser vi till att få in mer rörelse, är det en öppen miljö med mycket liv och stress är det kanske avkoppling som behövs. Vi anpassar aktiviteterna efter företagets behov, tar fram aktiviteter som alla kan vara med på och som kan göras enkelt på jobbet. Det är ett enkelt och kul sätt att stärka hälsan och välbefinnandet.

Samtliga tjänster i Hälsa 2.0

Om ni funderar på att börja använda tjänsterna som erbjuds i Hälsa 2.0 är Catarinas råd att ni ska tänka på att det är viktigt att få en bra överblick över hälsoläget. Framför allt nu när arbetslivet hela tiden förändras, vi jobbar allt mer flexibelt och hemifrån, och nya sätt att jobba för med sig nya former av stress och risker. Genom att regelbundet kolla av hur medarbetarna mår i kropp och själ går det att snabbt bemöta nya problem och hålla personalen frisk och nöjd. Catarina påpekar också att forskning visar att det bästa resultatet får man när hälsofrämjande aktiviteter kombineras med samtal. Det behövs inte ens många eller långa samtal för att få en riktigt bra hälsoeffekt.

Här är de tjänster som finns i Hälsa 2.0:

  • Förebyggande hälsoundersökning kallad min livsform
  • Hälsosamtal
  • Digital hälsokartlägging
  • Digitala temperaturmätningar
  • Personlighetskartläggningar, individ och grupp
  • Hälsoaktiviteter för grupper
  • Skräddarsydda hälsoupplägg
  • Friskvårdspolicy
  • Stöd med systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Rehabstöd – rehabpolicy

Läs mer om våra tjänster