Vad betyder friskfaktorer?

Friskfaktorer är de positiva faktorer som får oss att må bra fysiskt och psykiskt. Friskfaktorerna är inte bara bra för vår hälsa, utan hjälper oss även att utvecklas och att känna lust och engagemang. Inte minst är friskfaktorerna viktiga för att hålla sjukfrånvaron nere. Ett framgångsrikt proaktivt hälsoarbete innebär mer än att bara jobba med riskerna. Här går vi igenom vad som menas med friskfaktorer och hur de kan användas för att skapa sundare arbetsplatser.

Vad menas med riskfaktorer och friskfaktorer?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bygger ju på att granska arbetsmiljön för att hitta och förebygga riskerna i den. Riskfaktorer i arbetsmiljön kan vara:

 • Dåliga arbetsställningar.
 • Buller, dålig ventilation eller belysning etc.
 • Risk för skador och olyckor.

Arbetet med riskfaktorer handlar mycket om åtgärder som säkerhetsföreskrifter, skyddsutrustning, utbildning, hjälpmedel m.m. Medan det här arbetet är nödvändigt så behöver det kompletteras på dagens arbetsplatser. I dag är psykisk ohälsa en av de största orsakerna till sjukfrånvaro och ohälsa. Det beror till stor del på psykosociala arbetsmiljöproblem som till exempel för höga krav och brist på kontroll. För att motverka och förebygga den psykiska ohälsan räcker det inte med att bara hitta och åtgärda riskfaktorerna. Vi behöver även identifiera och lyfta fram det som är positivt för hälsan och som gör oss tåligare - friskfaktorerna. Exempel på friskfaktorer är bland annat:

 • Bra ledarskap.
 • Inflytande och delaktighet.
 • Rättvisa och transparens.

Genom att utveckla och förstärka friskfaktorerna går det att hålla sjuktalen nere samtidigt som de anställda trivs, kan utvecklas och känner engagemang.

Exempel på friskfaktorer

Det har forskats på friskfaktorer i några år. Bland annat har forskningsprojektet Hälsa och framtid studerat vad som kännetecknar offentliga arbetsplatser med friska medarbetare. Även privata företag har undersökts på liknande sätt för att se vad det är som gör att vissa arbetsplatser är friskare än andra. Det forskarna gjorde i de här undersökningarna var att jämföra organisationer med låg respektive hög sjukfrånvaro för att se varför de med en låg sjukfrånvaro hade lyckats. Det man upptäckte i studierna var att friskfaktorerna var ungefär desamma hos arbetsplatserna med friska medarbetare.

De friskfaktorer som kännetecknar organisationerna med låg sjukfrånvaro är:

 • Ledarskap.Friska arbetsplatser lyckas med sitt hälsofrämjande arbete för att ledningen och cheferna är aktiva i det. Det finns ett tydligt ledaransvar och en ledarskapsfilosofi som lyfter fram verksamheten och dess värderingar. Ledaregenskaper som social kompetens och lyhördhet prioriteras. Det leder till empatiska och tillgängliga ledare som lyssnar på sina medarbetare och samarbetar med dem för att skapa en arbetsmiljö där stress och psykisk ohälsa aktivt motarbetas.
 • KommunikationAtt kunna kommunicera och göra sig hörd är en friskfaktor. Friska arbetsplatser använder flera kommunikationsvägar, både formella och informella. Ledningen har mer direktkontakt med medarbetarna, samt är öppen för diskussioner och synpunkter. Det är enkelt för alla att kunna prata på alla nivåer på arbetsplatsen. Det finns en öppen och tillåtande dialog där alla enkelt kan göra sig hörda. Även återkopplingar, erkännanden och beröm prioriteras. Alla behöver få höra att deras insatser är värdefulla.
 • Inflytande. Delaktighet är en friskfaktor och inflytande över arbetsuppgifterna ger medarbetarna en kontroll som minskar stressen och ökar engagemanget. Det finns både rutiner och en förväntan att de anställda ska vara delaktiga i förbättringsarbetet inom organisationen. Det finns utarbetade sätt att ta till vara på idéer och förslag.
 • Självständighet och tydliga roller.Kontroll över sin situation och möjligheten att själv kunna bestämma hur man gör sitt jobb minskar stressen och leder till engagemang och arbetsglädje. Tydlighet är en annan friskfaktor som främjar hälsan. Tydliga roller, förväntningar och ansvarsområden hjälper medarbetarna att veta vad deras uppgift är och vilka mål de arbetar mot.
 • Arbetsbelastning och belöningar. Friska företag har en strategi för att skapa balans i arbetsbelastningen. En av de vanligaste orsakerna till stressrelaterad ohälsa är för hög belastning och otillräckliga resurser. Därför är det en friskfaktor att ha rutiner för att hålla bemanningsnivån i balans och för vad som ska hända när arbetsbelastningen ökar. Det finns en rättvis fördelning av arbetsuppgifter och möjlighet att byta arbetsuppgifter. Även belöningssystem där ansträngning kopplas ihop med erkännande är en bra friskfaktor.
 • Kompetensutveckling och utbildning. Anställda behöver stimulans och utveckling för att må bra. Utmaningar och utvecklingsmöjligheter som till exempel kompetensutveckling, utbildningar, möjlighet att kunna byta arbetsuppgifter och möjligheter att ta nya steg i karriären är därför goda friskfaktorer. Friska arbetsplatser satsar på sina medarbetare. Inte bara kopplat till kompetens utan även genom personlig utveckling där medarbetarna får lära sig mer om sig själva, sina förmågor och möjligheter. Det är något som i sin tur utvecklar både individen och organisationen.
 • Trygghet och arbetsklimat.En friskfaktor som gynnar välmåendet är när alla trivs och kommer överens med varandra. Ett öppet och positivt arbetsklimat där chefer och medarbetare kan prata ärligt och vänligt, lösa problem tillsammans, känna gemenskap och att man litar på varandra lyfter både stämningen och välmåendet. Trygghet är också en viktig friskfaktor, till exempel tryggheten i att veta att det finns någonstans att vända sig med sina problem och frågor, tryggheten i att känna att kollegor och chefer ger sitt stöd och anställningstrygghet.
 • Hälsa och arbetsmiljöarbete.Arbetsplatser med en låg sjukfrånvaro arbetar aktivt, strukturerat och strategiskt med hälsan och arbetsmiljön. Det finns en insikt i hur sjukfrånvaron ser ut och vad den beror på. Det finns även en medvetenhet kring kopplingarna mellan arbetsmiljön och hälsan. Det finns rutiner för åtgärder. Friska företag arbetar även mer med externa aktörer, till exempel företagshälsovård.

Arbeta proaktivt med hälsan med hjälp av friskfaktorer

Att arbeta med friskfaktorer är inte bara ett sätt att sänka sjukfrånvaron. Det är en proaktiv strategi som inte bara leder till en bättre hälsa på arbetsplatsen, utan även högre engagemang, trivsel och produktivitet. Ett bra sätt att komma i gång med arbetet med friskfaktorer är att precis som i arbetsmiljöarbetet involvera de anställda för att bättre kunna identifiera friskfaktorerna på arbetsplatsen. Det kan även vara en hjälp på vägen att utbilda personal och chefer i ämnet, eller ta hjälp av hälsoexperter som kan visa vägen. Friskfaktorer är så mycket mer än bara att motverka ohälsa, det är en investering i välmående och arbetslust.

Läs mer om vad du som arbetsgivare ska tänka på när du delegerar ut arbetsmiljöarbetet till andra i organisationen.

Ladda ner vår guide