En glad man i glasögon

5 tips för en ökad frisknärvaro

När det kommer till hälsofrågor i arbetslivet är det i regel ett stort fokus på sjukfrånvaron och hur det går att minska den. Medan det är en central del av hälsoarbetet är det minst lika viktigt att fokusera på det omvända, det vill säga hur ni kan identifiera och utveckla det sunda och hälsosamma som förbättrar personalens hälsa. Det som kallas för frisknärvaro.

Där det reaktiva hälsoarbetet går ut på att hjälpa den som har blivit sjuk tillbaka till hälsa igen, och det preventiva hälsoarbetet går ut på att förebygga ohälsa, fokuserar det promoverande hälsoarbetet på de saker som främjar hälsan. Det leder inte bara till en minskad sjukfrånvaro utan även till en personal som orkar mer och som upplever högre engagemang och trivsel. Här är fem bra tips på hur ni kan arbeta för att öka frisknärvaron och få friskare, gladare och mer produktiva medarbetare.

1. Ett lyhört och närvarande ledarskap

Det finns en stark koppling mellan ledarskapet på en arbetsplats och medarbetarnas välmående och hälsa. Chefer som är närvarande hos sina medarbetare för att inspirera, motivera och stimulera är avgörande för friska arbetsplatser. Ett hälsofrämjande ledarskap kännetecknas av lyhördhet, empati, förtroende och stöd. De här cheferna är tillgängliga för sina medarbetare för att uppmuntra och ge feedback samt fånga upp stämningar. Eftersom de är närvarande och personliga kan de snabbt upptäcka tidiga signaler på om någon inte mår bra och ge rätt stöd innan det blir ett problem. De visar även omtanke och hänsyn, och anpassar sitt ledarskap efter varje situation och person. För en hög frisknärvaro är det också viktigt att cheferna själva får det stöd de behöver i sitt arbete med höja personalens välmående, till exempel i form av utbildning och coachning.

2. Friskvård

Friskvårdssatsningar lönar sig i princip alltid eftersom anställda som motionerar och håller sig aktiva får ett starkare immunförsvar, tål stress bättre och har mer ork både fysiskt och psykiskt. De håller sig inte bara friska utan ökar dessutom sin prestationsförmåga. Insatser som till exempel friskvårdsbidrag handlar inte enbart om motion som exempelvis att gå på gym eller att simma. Friskvård omfattar även avslappning, stresshantering, rökavvänjning, råd om kost och hälsa m.m. Det går även att få in friskvården som en gemensam aktivitet, till exempel i form av stegtävlingar, aktivitetsutmaningar och gruppaktiviteter. Då kombineras den fysiska aktiviteten med samvaro, lek och trivsel som också påverkar hälsan positivt. Uppmuntran och stöd till olika former av friskvård sätter välmåendet i fokus och har en stor positiv inverkan på frisknärvaron.

Ladda ner vår guide om att omvandla riskfaktorer till friskfaktorer

3. Satsa på kommunikation och delaktighet

Någonting som kännetecknar friska arbetsplatser är att det finns en öppen och tillåtande kommunikation där alla kan göra sig hörda. Det går att prata om allt, och problem upptäcks tidigt och hanteras på ett konstruktivt sätt. En bra kommunikation motverkar även otydlighet och osäkerhet kring vad som gäller. Något som ofta leder till stress. När alla känner till mål, förväntningar, visioner och värderingar blir det lättare att samarbeta, stötta varandra och att motverka stress. En tillåtande kommunikation leder dessutom till mer inflytande. Delaktighet är en friskfaktor eftersom anställda som känner att de har kontroll och kan påverka sin situation mår bättre och är mer engagerade. Det är även viktigt med möjlighet till utveckling, till exempel att kunna variera sina arbetsuppgifter, få kompetensutveckling och utbildning, stöttas i sin personliga utveckling m.m.

4. Ta med friskfaktorerna i arbetsmiljöarbetet

Alla arbetsplatser ska arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att kontinuerligt granska, bedöma, åtgärda och följa upp riskerna på arbetsplatsen för att förhindra att skador eller ohälsa uppstår. Det går även att arbeta mer proaktivt med hälsa i arbetsmiljöarbetet. Förutom att analysera och åtgärda det som kan orsaka ohälsa på en arbetsplats går det även att fånga upp det som fungerar. Vad är det som får medarbetarna att må bättre, och hur kan vi utveckla och förstärka det kontinuerligt? När friskfaktorer, som exempelvis inflytande, förtroende och gemenskap, tas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet går det att mäta och följa upp dem för att hela tiden stärka välmåendet i organisationen. Att involvera medarbetarna i det här arbetet skapar dessutom högre delaktighet och gör det lättare att tillsammans forma en gemensam värdegrund där välmåendet sätts i fokus.

5. Mät hälsan och frisknärvaron

Ska något kunna förbättras behöver det mätas heter det ju. Det gäller även hälsa och välmående. Traditionellt sett brukar det främst vara ohälsan som mäts för att kunna åtgärdas, till exempel värden för sjuktal och sjukfrånvaro. För en ökad frisknärvaro behöver fokus flyttas till att mäta det som är bra. Det kan göras på flera olika sätt, till exempel kan den fysiska orken och hälsan mätas i konditionstester och hälsoundersökningar. Det går även att fånga upp medarbetarnas mentala välmående och trivsel i olika former av medarbetarundersökningar, till exempel enkäter, digitala hälsokartläggningar, återkommande snabba mailenkäter som tar tempen på stämningen och välmåendet på arbetsplatsen. Att mäta och följa upp välmåendet bland medarbetarna ger inte bara en grund för att utveckla det friska i organisationen. Att fånga upp de anställdas mående visar också att deras arbetsgivare lyssnar och bryr sig i hur de mår, vilket i sig främjar trivsel och hälsa.

I Healthylanes tjänsteutbud ingår tjänster som hälsocoaching, förebyggande hälsoundersökningar, hälsoaktiviteter för grupper och individer, digitala temperaturmätningar, ledarskapsutveckling, hälsostöd för HR och chefer m.m. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att öka frisknärvaron – hör av dig till oss!

Ladda ner vår guide om att omvandla riskfaktorer till friskfaktorer