En kvinna arbetar framför sin dator i en säng med pyjamas på

Sjuknärvaro vid hemarbete

Sjuknärvaro, det vill säga när en anställd arbetar trots problem med hälsan, är på många sätt ett större problem än sjukfrånvaro. Att jobba trots att man inte mår bra har en negativ inverkan både på den egna hälsan och på produktiviteten. Nu när vi börjar få en bättre överblick av hur hälsoläget påverkats under pandemin pekar mycket på att sjuknärvaron ökade när de anställda arbetade hemma. Det här kräver nya strategier för hur arbetsgivarna hanterar frågor kring arbetsmiljö och hälsa vid distansarbete. Vi ska titta på vilka risker sjuknärvaro vid hemarbete för med sig, och hur det går att motverka dem.

Sjuknärvaro – ett osynligt problem

SCB gör löpande undersökningar åt Arbetsmiljöverket där en av frågorna är: ”Hur många gånger under det senaste året har du arbetat trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde ha låtit bli?” 7 av 10 sysselsatta svarar att de har arbetat när de inte borde. Mer än hälften av dem svarade att de haft sjuknärvaro mer än två gånger per år. Det är alltså mycket vanligt att anställda jobbar trots att de inte mår bra.

Under pandemin när många har jobbat hemifrån har det blivit svårare för både arbetsgivarna och samhället att hålla koll på de anställdas hälsoläge. Enligt Folkhälsomyndighetens hälsorapport har det inte synts någon märkbar ökning i sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa under pandemin. Samtidigt visar undersökningar och uppgifter från bland annat företagshälsovården och HR-avdelningar att de anställda mår sämre mentalt vid hemarbete, till exempel på grund av social isolering, brist på rutiner och struktur samt att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Det här tyder på att sjuknärvaron har ökat medan personalen har arbetat hemifrån.

Ökningen av sjuknärvaron vid hemarbete kan ha att göra med att den som inte mår bra tycker att det är onödigt att sjukskriva sig när man ändå är hemma, samt att arbetsgivaren har svårt för att hålla koll på de anställdas hälsoläge vid distansarbete.

Problem och risker med sjuknärvaro vid hemarbete

När någon jobbar trots ohälsa ökar risken för hälsoproblem på lång sikt. En studie från Högskolan i Gävle har visat att en sjuknärvaro på 2–3 gånger per år ökar risken för framtida sjukpensionering. Studien visade även att sjuknärvaro ökar risken för framtida längre sjukfrånvaro. Den som har sjuknärvaro mer än 6 gånger per år får en 74 procent högre risk för längre sjukfrånvaro. En brittisk studie har visat att de som inte sjukskrev sig när de mådde dåligt hade en högre sannolikhet att drabbas av allvarliga hjärtproblem jämfört med de som stannade hemma vid sjukdom.

Den som arbetar trots ohälsa har heller inte samma prestationsförmåga som i vanliga fall. En sjuk person saknar ork och tappar i produktivitet. Även de kognitiva förmågorna drabbas. Det blir mindre gjort och risken för misstag och olyckor ökar. Det är svårt att mäta hur pass mycket det här påverkar produktiviteten, men en studie från Linköpings universitet har uppskattat att de som är på väg in i en längre sjukskrivning har en genomsnittlig sjuknärvaro på runt sju veckor innan det slutar i sjukskrivning, och att den minskade produktiviteten under den perioden kostar cirka 100 000 kronor per person.

Sjuknärvaro vid hemarbete för även med sig många andra problem kring hälsa och arbetsmiljö. Som att arbetsgivaren inte får en korrekt bild av hälsoläget och inte kan utforma arbetsmiljö- och hälsoarbetet på rätt sätt. Eller inte känner till vilka arbetsmiljörisker som finns i samband med att jobba hemifrån. Problem med till exempel missbruk blir också svårare att upptäcka.

Sjukfrånvaro vid hemarbete kräver ett nytt sätt att jobba med hälsan

Många arbetsgivare och chefer har upptäckt att det krävs nya strategier för att styra arbetet när personalen jobbar hemifrån. Samma gäller för hälsan och arbetsmiljön. Nya förutsättningar kräver nya metoder. Problemet med att arbetsgivaren har svårt för att hålla koll på hur medarbetarna verkligen mår när de arbetar hemifrån kan lösas på flera olika sätt:

  • Att göra det till en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och därmed ta fram policys och rutiner för vad som gäller när någon blir sjuk vid hemarbete. Det är även viktigt att ta upp riskerna med sjuknärvaro och göra de anställda uppmärksamma på att det är viktigt att de vilar när de inte mår bra, även när de jobbar hemma.
  • Förenkla sjukanmälan, exempelvis via en extern tjänst som de anställda kan använda utan att behöva gå via sin chef. Den typen av tjänst kan även fungera som systemstöd som ger arbetsgivaren en mer korrekt bild av hälsoläget.
  • Ta fram sjukskrivningsrutiner som fungerar mer som stöd än som administration och kontroll, till exempel att sjukanmälan även fungerar som ett samtal med vårdpersonal som kan ge hälsorådgivning.
  • Ge medarbetarna möjlighet till stödsamtal med en professionell hälsoaktör utan att behöva gå via sin chef.
  • Använda exempelvis återkommande digitala enkäter och temperaturmätningar för att kartlägga hälsoläget bland de anställda.

Med tanke på att hem- och hybridarbete ser ut att bli ett fortsatt vanligt inslag i arbetslivet även efter pandemin finns det all anledning att ta problemet med sjuknärvaro vid hemarbete på allvar. Då kan vi tillsammans ta fram lösningar på hur vi förbättrar hälsan, var vi än väljer att jobba.

I guiden nedan går vi igenom vad sjuknärvaron beror på, hur den påverkar hälsan långsiktigt, hur mycket den kostar arbetsgivarna och vad som går att göra för att motverka den:

Ladda ner guiden