Vilken nytta har företag av ett digitalt hälsoverktyg?

Vad är e-hälsa?

Vi är mitt uppe i en digitaliseringsvåg som påverkar det mesta i våra liv. Digitala tjänster och verktyg gör att vi kan få våra behov tillgodosedda snabbare, effektivt och på ett mer personligt anpassat sätt. När digitaliseringen används inom vården kallas det allmänt för e-hälsa. Vi ska tittar närmare på vad det egentligen betyder, vilka fördelar det har och vilka framtidsvisioner Sverige har för e-hälsan. Digitaliseringen för med sig många effektiviseringsmöjligheter för frisk- och sjukvård.

Vad innebär e-hälsa?

Socialstyrelsens definition av e-hälsa är: ”Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.” De områden som i dag främst påverkas av e-hälsa är:

 • Kommunikation. Digitala lösningar förbättrar kommunikationen mellan vårdtagare, vårdgivare och andra i vårdkedjan. Det blir också enklare att koordinera insatser inom vården.
 • Verksamhet. Vårdpersonalen får snabb tillgång till aktuell och relevant information. Det leder till en säkrare och effektivare vård. Beslutsfattare får tillgång till data som hjälper dem att ta bättre beslut.
 • Demokrati och tillgänglighet. Vårdtagare får en mer tillgänglig och individcentrerad vård där de själva kan vara med och påverka, välja, jämföra etc. Det blir möjligt att träffa läkare m.fl. utan att befinna sig på samma plats.

Till att börja med handlade digitaliseringen av vården mycket om att gå från en pappersbaserad verksamhet till en elektronisk, till exempel genom att gå över till e-recept, elektroniska journalsystemen, möjlighet att boka tider och göra vårdärenden via internet. I dag fokuserar e-hälsa mindre på själva tekniken och mer på vårdtagarnas behov. Målet med e-hälsan är att öka nyttan, kvaliteten och effektiviteten på vården samtidigt som vårdtagarna blir mer delaktiga i sin vård.

Exempel på e-hälsa

Utvecklingen går mycket fort och det tas hela tiden fram nya tjänster och verktyg inom området e-hälsa. Det finns också flera användningsområden. E-hälsa är inte något som bara används inom vården. Även arbetsgivare och privatpersoner använder digitala lösningar för att förbättra hälsan.

Här är några exempel på lösningar och verktyg som används inom e-hälsan i dag:

 • E-recept och digitala journaler
 • E-tjänster som tidsbokning och förnyelse av recept via internet
 • Virtuella besök och behandlingar, till exempel möjlighet att få träffa en läkare via en videolänk, eller att delta i exempelvis KBT-behandling online
 • Möjlighet att få rådgivning dygnet runt via mobila tjänster
 • Uppkopplad medicinteknisk utrustning
 • Appar, sensorer och medicintekniska enheter för privatpersoner, till exempel smarta klockor och armband som kan mäta blodtryck, sömn, temperatur och hjärtrytm
 • Digitala plattformar som arbetsgivare kan använda för att bland annat få systemstöd i sitt proaktiva hälsoarbete och systematiska arbetsmiljöarbete

Vilka fördelar finns med e-hälsa?

Att digitalisera vård och hälsa skapar både effektivitet, högre säkerhet och fler möjligheter. Så här kan e-hälsa förbättra för vården, individen och för arbetsgivarna.

 • Fördelar för vården. Vårdpersonalen får tillgång till aktuell och strukturerad information som underlättar deras dagliga arbete och gör det möjligt att höja både kvaliteten och säkerheten på vården. Det blir enklare att planera och samordna insatser, behandlingar och uppföljningar. Framför allt om det är flera olika aktörer inblandade. Kontakten med patienterna förbättras och administrationen blir mer effektiv, så att det går att lägga mer tid på vårdtagarna.
 • Fördelar för beslutsfattare. Det blir lättare att följa upp verksamheten och få ett relevant och heltäckande underlag för verksamhetsstyrning. Resurserna inom vården kan fördelas på ett bättre sätt och det blir lättare att planera för framtiden.
 • Fördelar för individen. Vårdtagarna får lättillgänglig information om hälsa och vårdmöjligheter. Det blir lättare att komma åt och se sin dokumentation. Vården blir mer tillgänglig och demokratisk när vårdtagaren själv kan påverka utifrån sina behov och förutsättningar. Som arbetstagare får de fler möjligheter att få stöd kring hälsa och mående.
 • Fördelar för arbetsgivare. Det blir enklare att administrera sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan effektiviseras. Det går att mäta de anställdas hälsa och sjukfrånvaro, fånga upp tidiga signaler på ohälsa och kunna ge rätt stöd i ett tidigt stadie. Det blir enklare att jobba proaktivt med hälsan på arbetsplatsen och därmed minska sjukfrånvaron.

Så ser framtidsvisionerna ut i Sverige när det gäller e-hälsa

Det satsas allt mer på e-hälsa i Sverige. Regeringen har tillsammans med SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025 –  Vision e-hälsa 2025. Visionen bygger på att Sverige ska bli bäst i världen när det kommer till att använda digitaliseringens möjligheter inom hälsa och vård. Det här ska uppnås bland annat genom enhetliga regelverk, begrepp och standarder.

Tanken bakom visionen är att e-hälsa ska användas för att:

 • Ge människor en god och jämlik hälsa och välfärd. Människor som lever under olika socioekonomiska förhållanden ska ha likvärdig tillgång till stöd utifrån behov och bemötas utifrån sina egna förutsättningar.
 • Stärka de egna resurserna för en ökad självständighet och delaktighet i samhället
 • Ge en ökad effektivitet för att åstadkomma en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vilket är nödvändigt för att kunna möta utmaningar i form av en åldrande befolkning och ökande förväntningar.
 • Vara ett verktyg för verksamhetsutveckling, till exempel i form av tillgång till rätt information i möten med brukare, klienter eller patienter, hantering av data för uppföljning och jämförelser av resultat.
 • Skapa möjligheter att ta fram nya verktyg som kan effektivisera verksamheterna, bidra till nya och innovativa arbetssätt, utveckla verksamhetsprocesserna samt öka möjligheterna för forskning och utveckling.

Utöver den här visionen finns det många andra initiativ för att använda e-hälsa som ett sätt att inte bara förbättra vården, utan även göra det lättare att förebygga ohälsa. Ett exempel är Healthylanes digitala hälsoplattform. Det är ett digitalt hälsoverktyg som gör det lättare för företag att arbeta systematiskt med preventivt hälsoarbete och agera tidigt på signaler om ohälsa. Genom systemstöd underlättas hanteringen och administrationen av sjukfrånvaro och rehabilitering.

Tack vare de möjligheter e-hälsa för med sig kommer det att bli enklare att värna hälsan, både för vården, arbetsgivarna och för individen.

Ladda ner vår checklista om hur ni arbetar med proaktivt hälsoarbete