5 tips för en bättre företagshälsa!

Vad är företagshälsa - vi reder ut begreppet

Vad är företagshälsovård egentligen? De flesta arbetsgivare vet att det är viktigt att samarbeta med en företagshälsa men känner inte till allt det som en hälsopartner kan hjälpa till med. Här ska vi reda ut vad företagshälsan kan göra, vad som kännetecknar en bra företagshälsa och vad som är riskerna med en dålig. Du får även några bra tips och råd på kring vad du bör tänka på när du väljer företagshälsa till ditt företag.

Vad är företagshälsa?

Företagshälsan är en strategisk partner som hjälper en arbetsgivare med att skapa en god arbetsmiljö, förebygga ohälsa på arbetsplatsen samt med att underlätta återgång till arbete vid rehabilitering. Som arbetsgivare är det näst intill omöjligt att ha den kunskap som behövs för att kunna jobba strategiskt och effektivt med de här frågorna. Då fungerar företagshälsan som en expertresurs som hjälper till att skapa en säker, hälsofrämjande och trivsam arbetsplats där friska och engagerade medarbetare trivs och bidrar till produktiviteten.

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa och säkerhet. Det måste inte vara en företagshälsa som hjälper till i det arbetet, men i regel har en god företagshälsa all den kompetens som behövs. Förutom läkare och sköterskor har många företagshälsor även ergonomer, arbetsmiljökonsulter, psykologer, arbetsterapeuter m.fl. som resurser. Det gör att en företagshälsa kan hjälpa till med bland annat:

 • Bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön
 • Hjälpa till att följa lagar och regler
 • Arbeta förebyggande med hälsan
 • Ta fram arbetsmiljöpolicy
 • Ge hälsorådgivning, coachning m.m
 • Utföra hälsoundersökningar
 • Utbilda

Vad kännetecknar en bra företagshälsa?

En bra hälsopartner fungerar inte bara som en slags ”företagsvårdcentral” som de anställda kan kontakta när de blir sjuka. En seriös och kompentent företagshälsa jobbar både långsiktigt och förebyggande med arbetsmiljön och de anställdas hälsa. En bra företagshälsa fokuserar på att förebygga sjukfrånvaron innan den inträffar.

Det finns några kännetecken för de företagshälsor som arbetar på det här sättet:

 • De erbjuder förebyggande tjänster som syftar till att hålla personalen frisk och göra arbetsplatsen säker
 • De har metoder för att fånga upp ohälsa på ett tidigt stadium så att den som inte mår bra kan få stöd innan det slutar i en sjukskrivning
 • De erbjuder hälsorådgivning där medarbetarna kan prata med en professionell hälsocoach och ta upp frågor kring arbete, hälsa och livsstil. Den här typen av rådgivning kan sänka sjukfrånvaron med upp till 30 procent.
 • De sitter på många kompetenser för att kunna identifiera sambanden mellan människa, organisation, arbetsmiljö och hälsa, till exempel kunskaper i ergonomi, psykologi, medicin, teknik, rehabilitering, arbetsorganisation, beteendevetenskap och ledarskap.
 • De förstår vad riskerna är i varje bransch, till exempel buller och klämskador inom industrin och psykisk ohälsa på grund av stress inom tjänstemannasektorn
 • De fokuserar på arbetsplatsen, inte på individen. Blir någon sjuk på jobbet är det ett tecken på att någonting i arbetsmiljön inte fungerar som det ska. Ohälsan ses som ett organisatoriskt problem, inte ett personligt.
 • De hjälper till med det systematiska arbetsmiljöarbetet att löpande granska och förbättra arbetsmiljön. Insatserna förbättrar den fysiska och psykiska hälsan hos personalen så att sjukfrånvaron minskar och produktiviteten ökar.

Vad är riskerna och kostnaderna med en dålig företagshälsa?

Att inte nyttja de möjligheter som finns inom företagshälsan innebär ofta att arbetsgivaren bara agerar först när någon blir sjuk. Det vill säga huvudsakligen använder företagshälsan för att få hjälp med rehabilitering. Att missa de fördelar som finns med att använda företagshälsans kompetens inom förebyggande hälsoarbete och arbetsmiljö kan resultera i bland annat:

 • Hög sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Det kostar arbetsgivaren i sjuklön, produktionsbortfall, arbetsgivaravgifter, overheadkostnader, påbyggnadsersättningar m.m. En anställd med en månadslön på 30 000 kr kostar cirka 270 kr/tim under de första två veckorna då arbetsgivaren betala sjuklön. Men även efter det att Försäkringskassan tar över från och med dag 15 kostar den medarbetaren kring 70–90 kr/tim i form av avgifter, förluster och merkostnader i samband med sjukfrånvaron.
 • Sjukfrånvaro innebär även problem i form av ökad belastning för kollegorna, mer administration, behov av extraresurser m.m.
 • Det är vanligt att den som mår dåligt på jobbet har en period av sjuknärvaro innan ohälsan slutar i sjukskrivning . Det vill säga att den personen fortsätter att gå till sitt jobb även när den inte mår bra och presterar under sin förmåga. Enligt studier kan den här sjuknärvaron kosta i snitt 100 000 kronor i minskad produktivitet och ökat merarbete innan, under och efter sjukfrånvaron.
 • Med en hög sjukfrånvaro följer i regel också en hög personalomsättning. Vilket kostar i rekrytering, onboarding, försämrat rykte, svårigheter att rekrytera talanger m.m.
 • Att inte ha koll på arbetsmiljöarbetet kan resultera i oavsiktliga misstag och brott mot arbetsmiljölagen som leder till böter.

Tänk på det här när ni väljer företagshälsovård

Beroende på vilken bransch du är verksam inom och hur stort ditt företag är, har du olika behov och behöver olika tjänster från företagshälsan. Här är några viktiga saker att tänka på när ni ska utvärdera och välja partner för företagshälsovården.

 • Vad behöver ni kunna och göra för att uppfylla lagkraven på arbetsmiljön? Arbetsmiljöverket har föreskrifter för vad som gäller och vad som krävs inom olika branscher och situationer.
 • Vad är målet med att samarbeta med företagshälsan? Se företagshälsan som en strategisk partner som kan hjälpa er att öka produktiviteten. Tänk igenom vad ni vill uppnå med det här samarbetet. Sänka sjukfrånvaron? Öka engagemanget? Arbeta mer förebyggande med hälsan? Mäta hälsan på arbetsplatsen?
 • Vad har företagshälsan för kompetens kopplad till sig? Är det till exempel psykologer, arbetsterapeuter, ergonomer och arbetsmiljökonsulter?
 • Kan företagshälsan ta fram statistik över sjukfrånvaron? Det hjälper er att styra och följa upp ert hälso- och arbetsmiljöarbete.
 • Behöver ni komplettera er kompetens med utbildningar? Vilka utbildningar kan företagshälsan erbjuda till exempelvis chefer, medarbetare och skyddsombud?
 • Hur tillgänglig är företagshälsan? Finns den på er ort? Är det lätt att få hjälp? Kan de anställda snabbt komma i kontakt med den och få rätt stöd? Finns det digitala kanaler?

Med ett strategiskt samarbete med företagshälsan kan ni sänka sjukfrånvaron och få friska och produktiva medarbetare. Missa inte den möjligheten.