5 tips för en bättre företagshälsa!

Så underlättar systemstöd hälsoarbetet för chefer och HR-personal

Digitaliseringen har fört med sig många lösningar som underlättar hanteringen av uppgifter. Dagens systemstöd är precis som låter: ett system som ger stöd så att administration och arbetsuppgifter blir enklare och effektivare. Det gör inte bara så att det går att lägga tid och resurser på andra saker, systemstödet kan även nyttja informationen i systemet så att det går att jobba mer proaktivt.

E-hälsa är ett relativt nytt område där digitala verktyg används för att uppnå och bibehålla hälsa. De här verktygen kan även användas som stöd i det förebyggande hälsoarbetet och därmed bli en viktig del i arbetet med att minska sjukfrånvaron. Här är några av de sätt som systemstöd underlättar hälsoarbetet i organisationen.

Hur fungerar systemstödet i hälsoarbetet?

Dagens digitala verktyg för e-hälsa är väldigt flexibla så att de kan anpassas efter behoven i varje verksamhet. De processer som hälsoplattformar och andra lösningar kan hantera och ge systemstöd för är bland annat:

 • Hantering och administrering av sjuk- och friskanmälan samt rehabilitering
 • Medicinisk rådgivning och hälsocoachning
 • Det förebyggande hälsoarbetet
 • Hälsokartläggningar
 • Statistik, rapporter och mätvärden
 • Bevaka att regler, policys och lagar som rör hälsa och arbetsmiljö följs

Exakt vilka processer systemstödet hanterar är i regel något som utformas tillsammans med bland annat HR och cheferna i organisationen så att systemet fokuserar på de behov som är viktigast för företaget.

Systemstöd underlättar administrationen

En av de mest grundläggande fördelarna med systemstöd är att det förenklar och effektiviserar administrationen. I grund och botten handlar digitalisering om att automatisera och strömlinjeforma processer för att eliminera tidsödande manuellt arbete. En användarvänlig digital hälsoplattform kan sköta processer som sjuk- och friskanmälan, rehabiliteringsplaner, hälsokartläggningar m.m. Insatser och processer som kan vara mycket resurskrävande. Framför allt om verksamheten har höga sjuktal.

Att låta till exempel ett digitalt hälsoverktyg sköta processerna för sjukanmälan avlastar HR samtidigt som det blir enklare för de anställda då digitala lösningar går att komma åt när som helst från vilken uppkopplad enhet som helst. Genom att integrera lösningen med verksamhetens löne- och HR-system får HR informationen direkt och kan fokusera på mer strategiskt arbete, till exempel att hjälpa de som har sjukfrånvaro att få rätt stöd.

Systemstöd ger underlag för ett strategiskt och förebyggande hälsoarbete

Varje arbetsgivare vill sänka sina kostnader för sjukfrånvaron, men för att kunna jobba strategiskt med hälsan behöver man veta hur det ser ut i nuläget. Hur många är sjuka och hur ofta? Vilka är de vanligaste sjukfrånvaroorsakerna? Finns det vissa riskgrupper? Genom att låta en digital hälsolösning hantera sjukanmälningarna går det att nyttja den samlade informationen till att ta fram statistik och rapporter med frånvaroorsaker. Det ger en tydlig överblick av hälsoläget i verksamheten så att det går att ta fram rätt strategi för att motverka ohälsan hos personalen. Systemstödet omvandlar på så sätt tidsödande administration till ett viktigt beslutsunderlag som hjälper chefer och HR att arbeta mer proaktivt med hälsan.

En digital lösning kan också underlätta hälsokartläggningar som visar hur hälsoarbetet utvecklas, till exempel genom återkommande hälsoundersökningar, digitala temperaturmätningar och hälsoenkäter per e-post. Det här ger mätvärden som underlättar det löpande friskvårds- och arbetsmiljöarbetet utan att det innebär något merarbete för HR.

Systemstöd fångar upp de tidiga signalerna på ohälsa

En bidragande orsak till höga sjukfrånvarosiffror är att bland annat psykisk ohälsa (som i dag står för närmare hälften av alla sjukskrivningar) är svår att upptäcka på ett tidigt stadium om man inte har kunskap om symtomen. En chef som ser att en medarbetare ofta har magbesvär, huvudvärk och känner sig trött och nedstämd har i regel inte kunskaperna att koppla besvären till ett begynnande utmattningssyndrom på grund av till exempel stress och hög arbetsbelastning. Ohälsan märks inte förrän medarbetaren blir sjukskriven.

Med ett systemstöd för hälsoarbetet går det att fånga upp de här tidiga signalerna så att det blir möjligt att ge den drabbade rätt stöd innan det slutar i en längre sjukfrånvaro. Det här kan till exempel göras genom att:

 • Ta fram rapporter om sjukfrånvaron. Upprepad kortare sjukfrånvaro är ofta ett tecken på ökad risk för långtidssjukskrivning. En digital hälsolösning kan se de här mönstren och uppmärksamma chefer och HR att en medarbetare ligger i riskzonen.
 • Funktioner för sjuk- och friskanmälan där den sjuka medarbetaren kan prata med en sköterska gör att det går att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Det hjälper arbetsgivaren att snabbt sätta in lämpliga åtgärder.
 • Erbjuda alla i personalen hälsosamtal även när de inte är sjuka. Det hjälper de anställda att få insikt i sin egen hälsa och lättare kunna känna igen kroppens varningssignaler.

Systemstöd underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det är lag på att varje arbetsplats ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där arbetsmiljön kontinuerligt granskas så att risker kan åtgärdas och förebyggas. Det här kräver att arbetsgivaren har kunskaper om arbetsmiljöarbete och tar fram policys och rutiner för hur det arbetet ska bedrivas. Här kan ett digitalt hälsoverktyg underlätta processerna genom att ha tjänster som stöder Arbetsmiljöverkets föreskrifter och avlastar administrationen genom att automatiskt bevaka att företagets regler, policys och rehabiliteringslagen följs. Det systematiska arbetsmiljöarbetet blir mer effektivt samtidigt som det kräver mindre resurser från arbetsgivaren.

Systemstöd skapar förutsättningar för ett proaktivt hälsoarbete

Det viktigaste hälsoarbetet är det som aktivt motverkar att de anställda blir sjuka. Det här kan exempelvis ske genom friskvård, rådgivning och utbildning. Ett förebyggande hälsoarbete lönar sig alltid, såväl i kronor och ören som i trivsel, välmående och engagemang. Utmaningen kan vara att avsätta resurser för det proaktiva hälsoarbetet. Chefer och HR har redan mycket att göra. Här kan en digital hälsolösning avlasta och underlätta, till exempel genom att erbjuda tjänster som:

 • Personlig medicinsk rådgivning, hälsocoaching och hälsosamtal
 • Samverkan där hälsostrateger tillsammans med chefer, HR och medarbetare skapar möjligheter att stärka friskfaktorerna och flytta riskgrupper till friskgrupper
 • Hälsoaktiviteter för både individer och grupper. Automatiska notifieringar för ett proaktivt hälsoarbete.
 • Vardagstips för en bättre hälsa

En form av systemstöd är Healthylanes hälsoplattform. Den fungerar för alla typer av företag och ger arbetsgivaren en överblick av företagets hälsoläge så att det går att lägga resurser på rätt ohälsoområde. Det leder sänkta ohälsotal och friskare medarbetare. Kontakta oss så berättar vi mer om hur det fungerar!

Ladda ner guiden