5 tips för en bättre företagshälsa!

5 tips för en bättre företagshälsa!

En god företagshälsa hjälper till med det förebyggande hälsoarbetet och med arbetsmiljöarbetet. Här är fem tips på hur du kan förbättra din företagshälsa och få friskare medarbetare.

En företagshälsa hjälper arbetsgivare att verka för god hälsa bland de anställda, säkerställa en god arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats. Kort sagt, företagshälsan stöttar arbetsgivaren i att skapa en sund arbetsmiljö där medarbetarna mår bra och kan undvika skador och ohälsa.

Det går att ta hjälp av företagshälsan på flera olika sätt. Här är fem tips på hur du som arbetsgivare kan få en bättre företagshälsa som leder till minskad sjukfrånvaro och en sundare arbetsplats.

1. Få en bättre rehabilitering genom samverkan

Om en medarbetare blir sjukskriven under en längre period behövs det rehabilitering för att medarbetaren ska kunna komma tillbaka till arbetet igen. Det här är en process som kan involvera många olika aktörer och instanser, till exempel Försäkringskassan, läkare, arbetsterapeut, psykolog, HR, skyddsombud och fackliga representanter. Det är viktigt att den som är sjukskriven får ett bra stöd under sin väg tillbaka till arbete, men en av farorna när många är inblandade är att det kan uppstå kommunikationsproblem och förseningar.

Här kan företagshälsan hjälpa till med att samordna och se till att allting flyter på som det ska så att rehabiliteringen hjälper medarbetaren tillbaka till arbete så som fort som möjligt. En riktigt bra företagshälsa består inte bara av läkare och sköterskor, utan kan även erbjuda ergonomer, psykologer, terapeuter m.fl. Det gör det lättare att samordna insatserna så att den sjukskrivna medarbetaren får den hjälp den behöver på ett snabbt och smidigt sätt.

2. Få hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön och det är lag på att arbetsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter så ska arbetsgivaren arbeta med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

I praktiken betyder det här att man undersöker arbetsmiljön, tar fram metoder och strategier för att göra den tryggare och bättre, samt följer upp arbetet för att veta att man får de resultat man är ute efter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska även ske kontinuerligt och hela tiden förbättras. Det här kan vara en utmaning för de arbetsgivare som inte har kunskaper om riskerna i arbetsmiljön och hur de kan åtgärdas. Här kan företagshälsan hjälpa till bland annat genom att:

 • Kartlägga arbetsmiljön, göra riskbedömningar och ta fram handlingsplaner
 • Hjälpa till att ta fram en arbetsmiljöpolicy samt regler, rutiner, instruktioner, handlingsplaner m.m.
 • Ta fram rutiner för hur man utreder olyckor och ohälsa samt mäta och följa upp hälsa och arbetsmiljö
 • Kontrollera och följa upp de insatser som görs för att förbättra arbetsmiljön
 • Planera och utföra medarbetarsamtal, enkäter, hälsomätningar m.m.
 • Utbilda ledning och personal i hälsofrågor, ta fram verktyg för hälsofrämjande insatser m.m.

3. Arbeta proaktivt med hälsan

Det bästa sättet att få bukt med ohälsa och sjukfrånvaro är att förebygga problemen innan de inträffar. I dag finns det ohälsa, till exempel förslitningsskador och psykisk ohälsa, som börjar som mindre besvär men som blir värre med tiden om ingenting görs. Ofta slutar det i långtidssjukskrivning om besvären inte fångas upp i tid. Här kan företagshälsan hjälpa till i det proaktiva hälsoarbetet, bland annat genom:

 • Mäta hälsan på arbetsplatsen via kontinuerliga hälsoundersökningar, hälsoenkäter via e-post, digitala temperaturmätningar m.m.
 • Erbjuda enskilda hälsosamtal med medarbetarna
 • Utbilda och ge rådgivning i bland annat ergonomi, psykisk hälsa m.m.
 • Erbjuda verktyg och tjänster som hjälper till att fånga upp de tidiga tecknen på ohälsa
 • Ta fram friskvårds- och hälsoaktiviteter som hjälper de anställda att vårda sin hälsa

4. Håll koll på den psykiska ohälsan

De senaste åren har den psykiska ohälsan seglat upp som ett av de största hälsoproblemen på arbetsplatserna. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökade med 67 procent mellan 2010 och 2015. I dag är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och står för cirka hälften av sjukfrånvaron.

Just när det gäller psykisk ohälsa är det extra viktigt att fånga upp problemen i tid och att arbeta proaktivt. Här kan företagshälsan hjälpa till med bland annat:

 • Ta tempen på de anställda och skicka ut hälsoenkäter som även fokuserar på stress och psykisk hälsa
 • Erbjuda samtal med psykolog, livsstilssamtal med hälsocoach, möjlighet att få lufta tankar och bekymmer under enskilda samtal
 • Leta efter tidiga tecken i sjukfrånvaron (återkommande kortare sjukfrånvaro är en varningssignal på att någon är på väg in i en längre sjukskrivning)
 • Utbilda ledning och personal i stress och psykisk ohälsa

5. Ta hjälp av Healthylane

Genom att ta ett förebyggande helhetsgrepp på hälsan kan ni få en hälsosam och lönsam arbetsplats med friska och nöjda medarbetare. Healthylane erbjuder en rad med tjänster och verktyg som hjälper företag med friskvårds-, hälso- och arbetsmiljöarbetet. Bland våra tjänster finns bland annat:

 • Omfattande hälsoundersökning som inte bara undersöker den fysiska hälsan, utan även konditionen, välbefinnandet och den anställdes livsstil
 • Digital hälsokartläggning där varje medarbetare snabbt och enkelt kan berätta om sin livsstil och hälsa via ett digitalt hälsoformulär. Utifrån frågor om arbete, privatliv, stress, kost m.m. går det enkelt att se vilka sunda faktorer som kan lyftas fram, och vilka mindre hälsosamma mönster som bör förändras för ett friskare liv
 • Digital temperaturmätning via e-post till medarbetarna där de får svara på frågor om till exempel hur den senaste månaden har varit, om de har känt sig stressade på jobbet, och hur de mår på jobbet just nu. Det gör det lättare att fånga upp tidiga signaler på ohälsa.
 • Individuella hälsosamtal där den anställda får prata om mående eller bara ventilera sina tankar och känslor. De här samtalen kan ge dig perspektiv, insikter och fungera som en vänlig knuff i rätt riktning.
 • Hälsofrämjande aktiviteter som hjälper medarbetarna att röra på sig på jobbet. De anställda får via e-post förslag på olika övningar, tävlingar och utmaningar som de enkelt kan göra under arbetsdagen.
 • Digital hälsoplattform som ger stöd för sjuk- och friskanmälan 24/7, personlig medicinsk rådgivning, statistik och rapporter med frånvaroorsaker m.m.
 • Skräddarsydda hälsoupplägg anpassade till verksamheten
 • Hälsostrateg kopplad till företaget
 • Få hjälp med att ta fram friskvårdspolicy.
 • Stöd med det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Få chefs-, HR- och rehabstöd

Checklista för dig som vill börja jobba med systematisk arbetsmiljöarbete