healthlane 5 tecken på att en medarbetare mår dåligt

5 tecken på att en medarbetare mår dåligt

Det kanske viktigaste som en arbetsgivare kan göra för att förebygga sjukfrånvaro är att upptäcka de tidiga tecknen. Den ohälsa som ligger bakom de flesta sjukskrivningar i dag är problem som byggs upp över tid, till exempel psykisk ohälsa och förslitningsskador. Den här typen av ohälsa gör att den som drabbas gradvis mår allt sämre, tills det slutar i längre sjukfrånvaro. Att se när någon börjar må dåligt redan i början ökar chanserna för att kunna ge den som drabbats rätt hjälp och vända situationen till det bättre.

Eftersom insjuknandet sker gradvis är det inte alltid så lätt att upptäcka det i tid. Därför har vi sammanställt fem vanliga tecken på att en medarbetare mår dåligt. Det hjälper dig att se när någon behöver stöd, så att du kan hjälpa redan på ett tidigt stadium.

1. Ökad kortare sjukfrånvaro

Ett tydligt tecken på att någon mår dåligt och ligger i riskzonen för att hamna i en långtidssjukskrivning är att den personen ofta är sjuk under kortare perioder. När någon har en upprepad kortare sjukfrånvaro är det en signal på att den personen riskerar långtidssjukskrivning. Undersökningar har visat att de medarbetare som har tre eller fler sjukfrånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod ligger i riskzonen för att bli långtidssjuka.

2. Minskad ork och produktivitet

En medarbetare som mår dåligt har i regel en lång period av sjuknärvaro innan det slutar i sjukskrivning. Det innebär att den som mår dåligt går till jobbet som vanligt, men presterar sämre. Det är också vanligt att det sker fler misstag i arbetsuppgifterna. Undersökningar visar att en medarbetare som mår dåligt har en sjuknärvaro på i snitt sju veckor innan den personen blir sjukskriven. Under den här tiden så ligger prestationsförmågan på ungefär hälften av det normala. Om någon börjar prestera betydligt sämre på jobbet är det alltså ett tecken på att den personen inte mår bra.

3. Försämrade kognitiva förmågor

Ett annat tecken på att en medarbetare mår dåligt, framför allt när det rör sig om psykisk ohälsa, är att den personen får problem med minnet och koncentrationsförmågan. Stress är en vanligt bakomliggande orsak till att någon inte mår bra på jobbet, och ett av de tydligaste tecknen på problem med stress är att de kognitiva förmågorna börjar vackla. Den som mår dåligt börjar glömma saker som den normalt borde komma ihåg (namn, möten, var saker är etc.). Medarbetaren får även problem med att fokusera på sina uppgifter och blir lätt distraherad. Andra tecken är problem med att kunna planera, organisera och att lära sig saker.

4. Förändringar i humöret

När en medarbetare mår dåligt drabbas ofta även känslorna. Framför allt om det är stress som är den bakomliggande orsaken. Plötsliga och oförklarliga humörsvängningar är vanliga tecken. En del blir griniga och lättirriterade. Andra känner sig nedstämda och upplever allting som hopplöst, tungt och meningslöst. Ångest är också ett vanligt tecken och medarbetaren oroar sig oproportionerligt över det mesta. Tvivel på sina förmågor och sin kompetens är också vanligt när någon mår psykiskt dåligt.

5. Social tillbakadragenhet

En medarbetare som mår dåligt börjar ofta dra sig undan. Medarbetaren undviker sina kollegor och chefer och håller sig mest för sig själv. Den personen dyker inte upp på fikaraster eller luncher och undviker sociala situationer. Det märks även ett minskat engagemang och bristande entusiasm. Även inför saker som den här personen vanligtvis uppskattar, till exempel att prata om favoritämnen eller gå ut efter jobbet med arbetskamraterna.

Vad du som chef kan göra när en medarbetare mår dåligt

Att känna igen de vanligaste tecknen hjälper dig att se om en medarbetare inte mår som den ska på jobbet. Vad är då nästa steg?

Att hjälpa någon som mår dåligt på jobbet kan vara en utmaning. Om ohälsan beror på arbetssituationen kan det vara svårt för medarbetaren att öppna sig för sina chefer om det. Framför allt om det handlar om psykisk ohälsa, som fortfarande dras med känslor av skuld och skam. Det viktiga i den första kontakten är att vara lyhörd och förstående för medarbetarens situation. Här är några tips till dig som chef för hur du kan stötta den medarbetare som mår dåligt och hur du lättare kan upptäcka när någonting inte är som det ska.

  • Börja med att ha ett personligt samtal med den medarbetare som visar tecken på att må dåligt. Visa att du bryr dig, och att du är redo att lyssna för att få veta hur du bäst kan hjälpa till att förbättra situationen. Prata till att börja med om problemet ur ett arbetsplatsperspektiv. Ta upp medarbetarens arbetssituation och hur den påverkar hälsan. Ta upp vilka förändringar som går att göra för att vända situationen till det bättre.
  • Följ upp samtalet. Se till att komma fram till konkreta steg när ni pratar, och bestäm sedan hur och när ni ska ses igen för att utvärdera hur det har gått. Det här är en process som består av flera steg.
  • Ta hjälp av företagshälsan eller någon annan hälsoexpert. Ibland är det lättare att prata med någon utanför arbetsplatsen. Särskilt om det är någon som arbetar med hälsa professionellt. Att erbjuda medarbetarna personliga hälsosamtal gör det lättare för dem att ta upp sitt mående på jobbet med någon kunnig och neutral. Samtalet kan hjälpa till att lyfta fram vad det försämrade måendet beror på, och vilken lösning som är den bästa.
  • Mät måendet. Det underlättar också att tidigt upptäcka de medarbetare som inte mår bra om det finns verktyg för det, till exempel digitala hälsokartläggningar och temperaturmätningar. Det kan röra sig om allt från hälsoundersökningar och enkäter om mående, livsstil och hälsa till enklare mailenkäter som löpande tar tempen på de anställdas mående. Det gör det lättare att upptäcka när någon medarbetare mår dåligt, och snabbt se till att den personen får rätt hjälp som leder till bättre hälsa och en bättre arbetssituation.

Ladda ner checklistan: Så håller du medarbetarsamtal om psykisk ohälsa