Person som kör bil.

4 enkla verktyg för att motverka stress på jobbet

Stress är en allt vanligare orsak till sjukskrivning, men det kan vara enkelt att förhindra att stressen gör oss sjuka. Här får du lära dig om fyra enkla verktyg som går att använda för att sätta stopp för stressen på jobbet.

Den psykiska ohälsan ökar ständigt och blir en allt vanligare orsak till sjukfrånvaro. Framför allt till långtidssjukskrivningar där det krävs tid och rehabilitering för att den som drabbats ska kunna komma tillbaka till sitt arbete. Ofta är det stress på jobbet som ligger bakom den här sjukfrånvaron. Vi människor är inte skapta för att hantera långvarig stress och drabbas gradvis av allt svårare fysiska och psykiska besvär. Det går till den punkt där vi drabbas av utmattningssyndrom och behöver lång tid för återhämtning.

Det är viktigt att motverka stressen på jobbet. Det finns tydliga positiva samband mellan en bra arbetsmiljö, ett proaktivt hälsoarbete och låg sjukfrånvaro. I dag vet vi så pass mycket om stress och dess orsaker att vi har utvecklat framgångsrika metoder för att motverka stressen på jobbet och därmed sänka sjukfrånvaron.

Här är fyra enkla verktyg för att städa bort stressen från arbetsplatsen och få friska och engagerade medarbetare.

Verktyg 1 – inflytande

Det finns flera olika orsaker till varför vi kan känna oss stressade på jobbet. Hög arbetsbelastning utan möjlighet till återhämtning är en. En känsla av maktlöshet och brist på kontroll är en annan. Otydlighet och brist på information kan också orsaka stress. Ett bra botemedel mot alla de här stressfaktorerna är inflytande och delaktighet.

När vi känner att vi har möjlighet att påverka vår situation minskar stressen och vi upplever att vi har kontroll. Det gör att vi mår bättre och känner mer engagemang och tillfredsställelse. Det blir också lättare att hantera de krav vi möter när vi känner att vi har makten att påverka. Delaktighet leder också till en öppnare och tydligare kommunikation.

Inflytande handlar om att ha strategier och rutiner för hur alla kan vara delaktiga, till exempel genom att:

 • Ha en öppen dialog där alla kan komma till tals. Medarbetarna känner att deras synpunkter blir hörda och att de kan påverka både sin egen situation och verksamheten i stort.
 • Ge medarbetarna eget ansvar så att de kan påverka sina arbetsuppgifter och själv bestämma hur de löser dem
 • Ha rutiner för löpande feedback
 • Låta medarbetarna vara med och påverka förändringsprocesser och -arbete
 • Tydliga roller och ansvarsområden där det framgår vem som gör vad
 • Tydliga mål och visioner som skapar harmoni och samarbete

Verktyg 2 – tydliga gränser mellan arbete och vila

Människokroppen kräver återhämtning, speciellt efter stressiga situationer och perioder. Pauser, vila och återhämtning är mycket viktigt för att motverka stress. Därför behövs både en arbetsplatskultur och rutiner som främjar och underlättar återhämtning. Några exempel är bland annat:

 • En schemaläggning och en gemensam kultur där pauser uppmuntras, både längre lunchpauser och kortare raster under arbetsdagen. Ha trevliga lokaler för raster och umgänge.
 • Sätt gränser för arbetstid och arbetsbelastning så att övertid bara behövs i undantagsfall
 • Ha en policy för tillgänglighet efter arbetstid. Med dagens digitala kanaler och ständiga kommunikationsflöde är det lätt hänt att gränsen mellan jobb och fritid suddas ut. Det innebär att vi aldrig riktigt kopplar av. Sätt gränser för tillgänglighet, och uppmuntra medarbetarna att koppla ner och logga ut.
 • Låt cheferna vara föredömen när det kommer till att ta pauser och att undvika övertid

Verktyg 3 – utbilda cheferna

Ledarskapet har en stor påverkan på stressen på jobbet. I friska företag med låg stress har ledarna en helhetssyn som ser bortom mål och resultat; de ser även till individerna och till hur gruppen samverkar. De tar reda på hur alla mår och lyssnar för att ta reda på vad som behövs för att lösa problem och motverka stress.

En hälsomedveten chef föregår också med gott exempel när det kommer till arbetsbelastning, kommunikation och återhämtning. En ledare med kunskaper kring stress och hälsa kan se tidiga signaler på att någon mår dåligt och kan därmed hjälpa i ett tidigt skede. Chefer som har utbildats i stressens orsaker och verkningar kan lättare inspirera till en friskare kultur med mindre stress.

Verktyg 4 – ett proaktivt hälsoarbete

Stressrelaterad ohälsa är ett lömskt sjukdomstillstånd eftersom det smyger sig på över tid. Det kan ta månader och till och med år innan en stressad och överbelastad medarbetare slutligen går in i en sjukfrånvaro. Därför är det mycket viktigt att jobba proaktivt med att upptäcka och motverka stress. Finns det rutiner och kunskaper för att upptäcka de tidiga signalerna går det att motverka stressen innan den slutar i sjukskrivning.

Ett proaktivt hälsoarbete som motverkar stress består av flera delar som kompletterar varandra. Både kunskapsmässiga och rent praktiska, till exempel:

 • Ha kunskaper och vara observant på vanliga tidiga stressymptom som ovanlig trötthet, sömnproblem, värk i huvud och kropp, minnes- och koncentrationssvårigheter, humörsvängningar, försämrat immunförsvar och återkommande kortare sjukfrånvaro m.m. Då går det att fånga upp den som lider av stress i ett tidigt skede.
 • Stimulans och uppmuntran till motion. Att vara aktiv och röra på sig regelbundet har inte bara goda effekter på den fysiska hälsan. Motion motverkar även stress och gör oss mer stresståliga. Underlätta för medarbetarna att röra på sig, till exempel genom friskvårdsbidrag, steg- och aktivitetstävlingar, promenadmöten, lunchpromenader, träning på arbetstid m.m.
 • Hälsokartläggningar och temperaturmätningar. Genom att löpande ta tempen på medarbetarnas hälsotillstånd går det att fånga upp och förändra ohälsosamma mönster innan de blir ett problem. De här hälsokartläggningar kan göras enkelt genom digitala enkäter och mejlfrågor som tar upp arbete, privatliv, stressnivåer, mående m.m. I samarbete med företagshälsovården eller sjukvårdsrådgivning går det att koppla kartläggningar till direkta åtgärder som motverkar stressen och förbättrar hälsan. Ofta hjälper frågorna medarbetaren själv att se vad som behöver förändras för att må bättre.
 • Stöd- och hälsosamtal. Att kunna prata om sitt mående med någon som är expert på stress och hälsa är ett bra stöd. Det gör det lättare att identifiera vad som orsakar stressen, och därmed få hjälp med att motverka den. Bara att kunna ventilera sina tankar och känslor hjälper till att minska på stressen.