Minska sjukfrånvaron på jobbet – knepen för en friskare arbetsplats

Minska sjukfrånvaron på jobbet – knepen för en friskare arbetsplats

Sjukfrånvaron kostar mycket i såväl pengar om personligt lidande. Den goda nyheten är att vi blir allt bättre på att hitta orsakerna, känna igen tecknen och åtgärda problemen bakom. Här får du veta mer om vad som ligger bakom sjukfrånvaron, och hur du minskar den.

Det är ingen som gillar sjukfrånvaro. Alla vill vara friska, och produktiviteten får sig en törn när duktiga medarbetare går i däck. Det går att spara mycket i både pengar och livskvalitet, samt tjäna mycket i engagemang och arbetsglädje, på att minska sjukfrånvaron.

När sjukfrånvaron är hög i en organisation beror det ofta på att någonting inte står rätt till med arbetsmiljön. Det ni då kan göra är att arbeta mer proaktivt och systematiskt med hälsan på arbetsplatsen. Det betalar sig snart i en friskare och gladare verksamhet.

Så här kan ni hålla er personal frisk och minska sjukfrånvaron.

Följ upp sjukfrånvaro

När någon blir sjuk, kontakta medarbetaren och fråga hur det är. Dels visar det att ni bryr er om era anställda och att de är viktiga för er (vilket bara det är bra för hälsan). Men det är även ett bra sätt att få en bättre bild över vad som orsakar sjukfrånvaron. Kanske är det någonting i arbetsmiljön som behöver åtgärdas?

Den här typen av uppföljning är extra viktig om någon ofta blir sjuk. När någon ofta är sjuk i kortare perioder är det en varningssignal om att det är på väg att sluta i en långtidssjukskrivning. Forskning visar att någon som är borta från jobbet vid tre eller fler tillfällen under en tolvmånadersperiod ligger i riskzonen för att bli långtidssjuk. Andra tecken på att någon är på väg in i en längre sjukfrånvaro är att de orkar mindre, isolerar sig och har ett ojämnt humör. Även mycket övertid kan vara en varningssignal. Att fånga upp en medarbetare i det här stadiet gör att det går att stötta, hitta de bakomliggande problemen och vända situationen till det friskare.

Kartlägg hälsan hos de anställda

Den vanligaste typen av sjukfrånvaro i dag är av den typ som smyger sig på. Till exempel stressrelaterad ohälsa. Det här är en lömsk form av ohälsa. Den syns inte så tydligt om man inte har kunskap om hur den yttrar sig. När det väl har gått för långt slutar det ofta i långtidssjukskrivning. Det är även ofta ett tecken på att det finns problem i arbetsmiljön och i organisationen som behöver åtgärdas.

Ett sätt att upptäcka tidiga tecken är att utbilda chefer och arbetsledare. När de har kunskaper om orsaker och symptom kan de vara mer lyhörda och fånga upp de medarbetare som behöver stöd innan de blir sjukskrivna.

En annan metod för att stötta medarbetarna och se hur de verkligen mår är att göra hälsokartläggningar. Det kan handla om mer grundliga hälsoundersökningar som inte bara tar upp den fysiska hälsan utan även saker som kondition, livsstil, välbefinnande, stress m.m. Men det kan även röra sig om enklare regelbundna temperaturmätningar (till exempel via mail) där medarbetarna kan svara på enkla frågor om hur de mår, om de är stressade osv. Det här hjälper er att tidigt fånga upp signaler på hur personalen mår, och gå in med stöd innan det slutar i sjukskrivning.

Jobba förebyggande med arbetsmiljön

Att jobba preventivt med hälsan lönar sig alltid. Inte minst i längden. Att aktivt och systematiskt undersöka och förbättra arbetsmiljön minskar både riskerna och sjukfrånvaron. I dag ska alla organisationer ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att ni ska ha rutiner och processer för hur ni granskar, förbättrar och följer upp arbetsmiljön. Involvera medarbetarna i det här arbetet. De har värdefulla insikter i vilka risker som finns, och hur de bäst kan åtgärdas.

Andra sätt att jobba förebyggande är att utbilda chefer och personal kring hälsa och stress. Ha regelbundna personliga samtal för att upptäcka problem och hitta lösningar. Erbjud personalen friskvård, som till exempel friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, stödsamtal med hälsoexperter, stresshantering m.m.

Aktivera personalen

Träning och motion har en mycket god effekt på hälsan. Att röra på sig regelbundet stärker kroppen och immunförsvaret, och verkar förebyggande för många sjukdomar. Fysisk aktivitet motverkar även stressens negativa effekter, och gör oss mer stresståliga.

Många överskattar hur mycket de rör på sig. I den stora hjärt- och lungstudien SCAPIS var det vara 7 % av de tillfrågade som rörde på sig så mycket som de angivit när deras aktivitet väl mättes. Med bra stimulans går det att öka de anställdas aktivitet, och därmed minska sjukfrånvaron. Olika sätt att stötta personalen i att röra på sig är bland annat att erbjuda friskvårdsbidrag, erbjuda träningsmöjligheter på arbetsplatsen, växla träning mot ledighet, organisera gruppaktiviteter m.m. Det går även att arrangera kul vardagsaktiviteter, som till exempel steg- och aktivitetstävlingar där de anställda utmanar varandra eller andra företag. Då går det lättare att få med de som kanske har en högre tröskel när det kommer till att röra på sig.

Satsa på inflytande och kommunikation

En gemensam faktor för nästan alla organisationer med en låg sjukfrånvaro är att de har en god kommunikation som kännetecknas av delaktighet och möjlighet att påverka. Ett öppet samtalsklimat där alla kan bidra med och ta del av information skapar tydlighet och samarbete. Det blir lättare att upptäcka och åtgärda problem på ett tidigt stadium, och de anställda upplever mer kontroll i sitt arbete. Det är också viktigt med tydliga mål och feedback. Allt det här minskar stressen och är positivt för hälsan.

Ta hjälp av företagshälsan

Att jobba med en företagshälsopartner kan vara så mycket mer än att bara ha en ”företagsvårdcentral”. I dag har många hälsoexperter börjat jobba mer förebyggande med att minska sjukfrånvaron. Till exempel genom utbildning och rådgivning, hälsokartläggningar, erbjuda stödsamtal, hjälpa till med riskbedömningar m.m. Här finns en expertis i att fånga upp tidiga signaler, ge rätt sorts stöd och att föreslå förbättringar som minskar sjukfrånvaron och ger friskare medarbetare.

Ladda ner vår checklista om hur ni minskar sjukfrånvaron!