Så arbetar du preventivt med psykisk ohälsa och minskar risken för sjukskrivningar

Så arbetar du preventivt med psykisk ohälsa och minskar risken för sjukskrivningar

Vill du hålla sjukfrånvaron nere och istället få engagerade medarbetare ska du jobba förebyggande med den psykiska ohälsan. Här får du veta mer om vad den psykiska ohälsan beror på samt metoderna och knepen som håller personalen frisk och glad.

De senaste åren har den psykiska ohälsan ökat kraftigt. I dag är det den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro i Sverige. Sjukskrivningstiderna är i genomsnitt också längre för den som drabbas. För den här diagnosgruppen är det även vanligare med återkommande sjukskrivningar och det tar längre tid att återgå till arbete.

När någon drabbas av psykisk ohälsa i arbetet drabbas alla: individen, arbetsgivaren och samhället. Det bästa sättet att motverka det här problemet är att jobba förebyggande. Som arbetsgivare har du inte bara ansvaret för den sociala arbetsmiljön. Du kan också göra mycket för att främja den psykiska hälsan för dina anställda och därmed undvika många och långa sjukskrivningar. Så här kan du arbeta preventivt och skapa en sund arbetsplats.

Så ser den psykiska ohälsan ut i dag

 • Närmare en miljon svenskar i arbetsför ålder lider av någon form av psykisk ohälsa. 1 av 2 drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa.
 • Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat med 67 procent mellan 2010 och 2015, och det är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige
 • Psykisk ohälsa utgör 40 procent av de totala sjukskrivningskostnaderna
 • I en rapport från OECD beräknades det att de årliga kostnaderna för den psykiska ohälsan i Sverige ligger på cirka 70 miljarder kronor. (Sammanräknat utgifterna för sjukvård, socialförsäkring och förlorad produktivitet för arbetsgivarna).
 • För den som drabbas av psykisk ohälsa innebär det ofta ett stort personligt lidande. Risken för social isolering ökar. Privatekonomin försämras. Livskvaliteten blir betydligt sämre. Risken att dö i andra sjukdomar eller av självmord ökar dessutom för de som lider av psykisk ohälsa.

Vad orsakar psykisk ohälsa i arbetet?

Det finns alltså många anledningar till att motverka den psykiska ohälsan på arbetet. Men vad är det som orsakar den? Varför har den blivit så vanlig?

När Arbetsmiljöverket tog fram sina nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) lyfte de främst fram tre områden som påverkar den psykiska hälsan på arbetsplatsen:

 • Ohälsosam arbetsbelastning. När kraven i arbetet är större än resurserna uppstår en skadlig stress som kan leda till psykisk ohälsa.
 • Arbetstider. Att jobba skift, natt, ha långa arbetspass samt att vara ständigt nåbar påverkar den psykiska och fysiska hälsan negativt.
 • Kränkande särbehandling. Konflikter, mobbing, trakasserier och hot på arbetsplatsen är en vanlig orsak till psykisk ohälsa.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har också listat en rad med arbetsmiljöfaktorer som ligger bakom den psykiska ohälsan, till exempel:

 • Höga krav kombinerat med lågt inflytande över arbetssituationen
 • Lågt socialt stöd
 • Obalans mellan arbetsinsatsen och belöning eller erkännande

Resultaten visade också att den psykiska ohälsan minskade hos de anställda som upplevde sig rättvist behandlade i sitt arbete och som hade inflytande över sitt arbete.

Så kan du förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Att känna till vad som ligger bakom den psykiska ohälsan underlättar att arbeta förebyggande för att motverka den. När orsakerna blir tydliga går det också lättare att hitta verktyg och metoder för att jobba preventivt. Här är några av de sätt som ni kan förebygga psykisk ohälsa på:

 • Kunskap. För att ni ska kunna förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling behöver ni kunskap, till exempel kring hur ni bedömer om kraven och resurserna är rimliga, hur ni identifierar tecken på problem och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. Ta hjälp av experter på området och utbilda chefer, arbetsledare, skyddsombud m.fl. kring de här frågorna. Informera de anställda om risker samt vilka rättigheter och möjligheter de har i sitt arbete. Men även om kunskap är en viktig grund så är det viktigt att det även finns befogenheter, stöd och möjlighet att hinna jobba med de här frågorna.
 • Kommunikation. Ett öppet samtalsklimat där alla kommer till tals gör det lättare att identifiera risker. En god kommunikation främjar också inflytande och feedback som är viktig för att förebygga stress och dålig stämning. Skapa rutiner för hur ni kommunicerar och ge de anställda kanaler och möjlighet att ta upp hur de mår. Det kan handla om allt från personliga samtal till digitala enkäter som tar tempen på arbetsmiljön och personalen. Stötta cheferna i att vara mer lyhörda och empatiska.
 • Involvera personalen. Det är de som arbetar mitt i arbetsmiljön som vet hur ni bäst förbättrar den. Ge de anställda en aktiv roll i det sociala arbetsmiljöarbetet. Ge dem möjligheter att snabbt och enkelt kunna rapportera hög belastning, särbehandling, om resurser som teknik och system fungerar dåligt etc. Det ger snabba och korrekta indikationer på vad som behöver åtgärdas. Samtidigt ökar inflytandet, vilket i sig är bra för den psykiska hälsan.
 • Fånga upp tidiga signaler. Det kluriga med psykisk ohälsa är att det är ett problem som sakta blir värre med tiden. Det är svårt att upptäcka den som drabbas och ofta vet den personen själv inte om sina problem. Det går att känna igen vissa varningssignaler, som ökad kortare sjukfrånvaro, kognitiva problem, humörsvängningar, återkommande värk m.m. Men för att verkligen kunna fånga upp psykisk ohälsa i tid behövs mer än de här observationerna. Hälsokartläggningar som även tar upp den psykiska hälsan är ett bra sätt att se hur personalen mår. De kan kompletteras med enklare återkommande undersökningar (som mejl- och webbenkäter) som ger en kontinuerlig bild av läget.
 • Erbjud stöd. Att ni har kunskap, rutiner, kanaler och verktyg för att kunna upptäcka och förebygga den psykiska ohälsan gör mycket för att skapa en sund arbetsplats. Men ni kan inte alltid dra hela lasset själva. Att ta hjälp av hälsoexpertis gör det preventiva arbetet både enklare och mer effektivt. En hälsorådgivare kan hjälpa till med utbildning, kartläggning, rådgivning m.m. och de kan erbjuda stödsamtal åt de som behöver det. Om de anställda får möjlighet att lufta sina tankar och känslor med någon som har kompetens blir det lättare att få rätt stöd, hitta lösningar och att må bättre.

Ladda ner vår checklista om hur ni minskar sjukfrånvaron!