Kvinna och man som sitter i fåtöljer, kollegor

Så får ni en effektiv rehabprocess

När en medarbetare blir sjuk en längre tid är det viktigt med en korrekt och effektiv rehabiliteringsprocess som snabbt får den sjuke tillbaka till sitt arbete igen.

Att kunna börja jobba igen är av stort värde för såväl företaget som medarbetaren och samhället. För många arbetsgivare kan dock den här processen vara en utmaning. Det finns en vilja och ett rehabiliteringsansvar men inte tillräckliga kunskaper för att göra det rätt och riktigt. Här kan Certico hjälpa till med en genomtänkt rehabiliteringsprocess som innehåller rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Certicos Eva Donalds berättar mer om hur företag och medarbetare kan få en så effektiv och lyckad rehabprocess som möjligt.

Vi strävar i första hand efter att hjälpa företag med förebyggande insatser för att undvika en rehabiliteringsprocess. Med vår tjänst sjuk- och friskanmälan strävar vi efter att upptäcka korttidsfrånvaro tidigt och på så sätt snabbt kunna fånga upp de medarbetare som riskerar att behöva rehabilitering i framtiden. Sjuk- och friskanmälantjänsten fungerar som en viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och ger arbetsgivaren möjlighet arbeta med förebyggande insatser mot ohälsa och genomföra rehabilitering. Tjänsten medför att tidiga signaler på ohälsa uppmärksammas, identifieras och därmed hjälper arbetsgivare möjligheter att sätta in åtgärder snabbt.

Rehabiliteringsansvar – det här är det som gäller

I Sverige är det lag på att alla arbetsgivare ska jobba förebyggande med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 beskrivs det här arbetet som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”. Det innebär bland annat att vid behov anpassa enskilda arbetstagares arbetsmiljö, men även att arbetsgivaren är skyldig att göra en rehabiliteringsplan när någon blir sjuk en längre tid och behöver hjälp tillbaka till sitt arbete.

Så här säger Eva om vad som gäller för just rehabilitering:

  • Som arbetsgivare har du en skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete. Det här gäller när en arbetstagare har varit sjukfrånvarande i 30 dagar, och kan antas vara frånvarande från arbetet mer än 60 dagar, eller om sjukfrånvaron är mer än 6 gånger på 1 år. Planen ska stödja rehabiliteringsarbetet och innehålla de åtgärder som behöver genomföras för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Den här planen gör arbetsgivaren och medarbetaren tillsammans. Sedan ska den följas och revideras vid behov. Det går även att ta in expertstöd som hjälper till med rehabplanen. Det är här vi på Certico kan stötta med vår erfarenhet och kompetens.

En rehabprocess med rätt åtgärder vid rätt tillfälle

Erfarenheter visar att en rehabilitering blir mer framgångsrik ju snabbare den kommer igång. En seg och långdragen rehabiliteringsprocess kostar mycket i tid, pengar och inte minst i personligt lidande. Att den här processen drar ut på tiden beror oftast på att arbetsgivaren inte har de kunskaper som behövs för att ta rätt steg. Här kan Certico stödja rehabprocessen och vägleda arbetsgivaren rätt, så att medarbetaren snabbt kan komma tillbaka till sitt arbete.

Eva berättar om vad som ingår in rehabiliteringsplanen och hur processen går till:

  • Det första steget i rehabiliteringsprocessen är att ta fram en rehabiliteringsplan där det framgår vilken arbetstagare det gäller, vem som är ansvarig, diskutera olika situationer i rehabiliteringen samt gå igenom i detalj vad medarbetaren gör i sitt arbete och granska om det behövs några åtgärder på arbetsplatsen för att personen ska kunna komma tillbaka till sitt jobb. Handlar det om hur det ser ut i arbetsmiljön, till exempel om det rör sig om allergier eller liknande, kan även andra aktörer behöva medverka. Vi brukar också rekommendera att facket är med i processen, så blir allt rätt och riktigt från början.

Utifrån det här tar parterna fram vilka åtgärder som behövs i rehabiliteringsprocessen, vem som har ansvar för vad och tidsplanen för åtgärderna. Just att det finns en tidsplan som följs är viktigt menar Eva:

  • Rehabprocessen behöver en tidsplan med deadlines för de olika åtgärderna, till exempel att någon granskar arbetsmiljön inom en månad, eller att medarbetaren ska få träffa en psykolog inom två veckor. Med tydliga tidsstolpar för åtgärderna drar inte rehabiliteringen ut på tiden. Det här har varit ett stort problem tidigare, med resultatet att den långdragna rehabprocessen blev väldigt dyr för arbetsgivaren och jobbig för arbetstagaren. Vad vi kan hjälpa till med är att vara med och ta fram den här planen med målsättningar, vilka insatser som ska göras och en tidsram för när det ska uppnås. Vi kan även göra en hälsoutredning med hälsosamtal där vi kartlägger vad som är vad. När vi samtalar med medarbetaren kan vi gå till botten med hur problemet ser ut, om det är begränsat till bara arbetet eller även livet i övrigt, hur den mentala och fysiska hälsan ser ut m.m. När vi kan se var personen står någonstans kan vi också ta fram rätt åtgärder för återgång till arbete.

Nästa steg i processen är att följa åtgärderna enligt rehabiliteringsplanen och sedan ha ett uppföljningsmöte för att se hur rehabiliteringsprocessen har gått. Är alla åtgärder uppfyllda? Behövs det en revidering av planen? Det görs en bedömning utifrån hela processen och medarbetaren kan antingen gå tillbaka till sitt arbete på del- eller heltid, eller så görs bedömningen att personen inte kan fortsätta med sitt nuvarande jobb.

En rehabpolicy för en effektivare rehabprocess

Nyckeln till en lyckad rehabprocess är kunskaper om vad som ska göras. Något som inte är helt lätt för små och mellanstora företag. Större företag kan ha skyddsombud som granskar arbetsmiljön och hälsofrågorna, men de flesta arbetsgivare har inte dedikerade personer för de frågorna eller ens någon som ansvarar för HR och personal. Arbetsmiljöansvaret faller på cheferna i verksamheten och de behöver stöd. Enligt Eva är en rehabpolicy just det stöd som gör det arbetet mycket enklare och mer effektivt.

  • Vi kan hjälpa till med att ta fram en rehabpolicy som hjälper alla chefer att veta vad de ska göra i processen. En detaljerad och tydlig policy där det framgår vad cheferna ska göra i olika situationer, till exempel om det rör sig om utmattningssyndrom eller droger. Det får veta vad de ska göra först och främst, ta för nästa steg och så vidare. En rehabpolicy gör det enkelt för cheferna att ta sitt arbetsmiljöansvar. Det hjälper dem att göra rätt från början och de kan luta sig mot policyn om någonting händer.

En lyckad rehabilitering tack vare erfarenhet och kompetens

Certico har en bred kompetens och lång erfarenhet av att jobba med rehabilitering. Vi kan många branscher, allt från industri till tjänsteföretag, och känner till de behov samt utmaningar som finns i respektive bransch.

  • Att ta hjälp av oss redan tidigt i rehabiliteringen innebär att det blir rätt från början, och att rätt steg tas vid rätt tillfälle i rehabprocessen. Vi hjälper arbetsgivaren att ta sitt fulla rehabiliteringsansvar och att följa arbetsmiljölagen. Det leder till en korrekt och effektiv process som inte kostar mer än nödvändigt, vare sig tid, i pengar eller i personligt lidande. Är ni osäkra på hur ni ska börja så kan ni ta in oss som experthjälp och ställa de frågor ni behöver ha svar på. Vi kan både samarbeta med er och gå in och berätta precis hur det ska göras. För många blir rehab svårt därför att man inte har kunskapen kring processen. Certico gör det enklare genom att göra processen begriplig, och visa vad som är rätt åtgärd vid rätt tillfälle.

I Healthylanes premiumpaketet ingår rehabstöd, där arbetsgivaren kan ställa frågor kring rehabprocessen och få rådgivning. Vi har även tjänsterna rehabpolicy och aktivt rehabstöd. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du får en effektiv och lyckad rehabprocess.