Healthylane Vi stärker medarbetarnas hälsa i hela organisationen

Genom verktyg och systemstöd för HR och chefer, avlastar vi administrationen och gör det möjligt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa.

Vårt tjänsteutbud Kontakta ossVill bli kund Boka demo

Kvinna som ler

Hälsoverktyg

Så skapar ni en hälsosam arbetsplats

Så skapar ni en hälsosam arbetsplats

På en hälsosam arbetsplats mår både verksamheten och människorna i den bra. Alla som jobbar där är friska, trivs, känner engagemang och presterar, och sjukfrånvaron är låg. Sådana hälsosamma arbetsplatser händer inte bara av sig själv. De kräver ett systematiskt och förebyggande hälsoarbete där risk- och friskfaktorer hela tiden granskas samt att alla i organisationen hjälps åt för att hela tiden förbättra arbetsmiljön.

Det finns många vägar att gå mot en hälsosam arbetsplats men det finns några grundstolpar som är viktiga att ha med för att nå framgång i hälsoarbetet. Här ska vi ta upp viktiga insatser som är enkla att genomföra men som ger bra och långsiktiga resultat, och som hjälper er att skapa en frisk och stark verksamhet.

Börja med att kartlägga hälsoläget

Det första steget i allt systematiskt arbete är att ta reda på hur nuläget ser ut. Vilka risk- och friskfaktorer finns det på arbetsplatsen? Hur sjuka respektive friska är medarbetarna och finns det några återkommande hälsoproblem? Hur ser arbetsmiljöarbetet ut? Om ni kartlägger hälsoläget för både individen och organisationen, och tar reda på vilka styrkor, risker och förbättringsområden som finns, så får ni en bra utgångspunkt och en riktning i hälsoarbetet.

Den bästa formen av kartläggning är den som kan hjälpa både varje enskild individ och hela organisationen på en och samma gång. I Certicos hälsopaket Hälsa 2.0 finns hälsoundersökningen ”Min livsform”, som är både enkel att genomföra samtidigt som den tar ett helhetsgrepp på hälsan. I den undersökningen får varje medarbetare svara på en digital enkät där frågorna handlar om hälsa, livsstil, arbete, stress, sömn, kost m.m. Sedan kompletteras enkäten med ett enkelt fys- och konditionstest och en provtagning. Utifrån de resultaten har vi sedan ett samtal med varje medarbetare om hur hälsoläget ser ut och vilka förbättringar som går att göra. Ofta är det så att varje person själv får insikter utifrån att svara på frågorna och med hjälp av en professionell hälsocoach går det att hitta små livsstilsförändringar som ger stora effekter på hälsan.

Även företaget får en insikt i hur hälsan ser ut på arbetsplatsen. Finns det mönster i ohälsan, eller förbättringsmöjligheter rent allmänt, får ni rekommendationer och guidning på hur ni kan göra arbetsplatsen mer hälsosam.

Jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Det är lag på att varje arbetsplats ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, men det är också ett tacksamt och effektivt verktyg för ett lyckat hälsoarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet går ut på att ni kontinuerligt granskar arbetsmiljön samt tar fram metoder och strategier för att förbättra den. Det är också viktigt att följa upp det arbetet för att se om ni får resultat och för att se hur ni ska gå vidare för att göra ytterligare förbättringar.

Att göra en hälsokartläggning är en bra start på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då vet ni hur nuläget ser ut och vad som går att förbättra. För att följa upp finns det enkla och snabba hälsoanalyser som går att göra regelbundet för att se hur hälsoarbetet utvecklar sig, och om det finns några problem som behöver åtgärdas innan de växer sig för stora. Digital hälsokartläggning och digital temperaturmätning är enkla metoder för att snabbt kolla av hälsoläget. Där får medarbetarna svara på digitala formulär med frågor om hur de mår, om de känner sig stressade m.m. När ni stämmer av hälsoläget på personalen med jämna mellanrum får ni dels en återkoppling på hur arbetsmiljöarbetet går, men även tidiga signaler på när någon inte mår bra, så att det går att gå in med stöd och hjälpt tidigt innan det slutar i sjukfrånvaro.

Känner ni er osäkra på hur ni ska gå till väga med det systematiska arbetsmiljöarbetet kan vi även hjälpa er med bland annat riskbedömningar, kartläggning och handlingsplaner. Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet är något vi erbjuder inom Hälsa 2.0.

Ta fram policys och rutiner

Det brukar sägas att pappersarbete aldrig har gjort någon frisk men med policys och rutiner för hur ni ska granska, utreda, åtgärda och följa upp hälsoarbetet har ni alltid en tydlig guide för vad som gäller och vad som ska göras. Det kan bli ett problem på arbetsplatsen när det dyker upp en risk, eller om någon mår dåligt, och ingen riktigt vet hur det ska hanteras. Ohälsa kan falla mellan stolarna när det inte är klart och tydligt vem som ansvarar för vad, och vad som ska göras i varje situation. Med policys kring friskvård och arbetsmiljö går det snabbt att se och fånga upp ohälsa och problem.

Att ta fram den här typen av policys och rutiner är också någonting vi kan hjälpa till med inom Hälsa 2.0.

Bra kommunikation

Bland de riskfaktorer som ofta leder till ohälsa på arbetet finns dålig kommunikation, brist på inflytande och bristande ledarskap. I de friskaste företagen finns det alltid en tydlig kommunikation där alla har möjlighet att uttrycka sig, ta upp problem och komma med lösningar.

Det finns flera vägar till att förbättra kommunikationen och hälsan i en organisation, till exempel:

 • Skapa rutiner för kommunikation och feedback i friskvårdspolicyn och arbetsmiljöarbetet
 • För in hälsa och arbetsmiljö i medarbetarsamtalen. Gör samtal med chefen till ett naturligt forum för frågor om hälsa och livsstil.
 • Utbilda cheferna i hälso- och arbetsmiljöfrågor så att de vet hur de ska gå vidare när problem dyker upp
 • Erbjud möjlighet till personliga hälsosamtal med en hälsocoach, där varje medarbetare kan prata om hälsa, tankar, känslor m.m. och bli guidad i hur det går att ta steg till att må bättre. Hälsosamtal finns som en del av Hälsa 2.0.

Satsa på friskvårdsaktiviteter

Fysisk aktivitet är bra både för den fysiska och den psykiska hälsan. Att röra på sig regelbundet förebygger sjukdomar, stärker immunförsvaret, motverkar stress och ångest, ger mer ork och engagemang, och leder ofta till fler sunda livsstilsförändringar. Uppmuntra gärna medarbetarna till att aktivera sig mer, till exempel genom att:

 • Erbjuda friskvårdsbidrag som gör det billigare och enklare att träna och idrotta
 • Ha temadagar kring hälsa med inspirerande föreläsningar, pröva på-träning m.m
 • Erbjuda möjlighet att träna på jobbet, till exempel ett gym eller ett pingisbord
 • Införa poängsystem där aktivitet kan bytas mot till exempel ledighet
 • Ha hälsoaktiviteter på jobbet, till exempel stegtävlingar, skrivbordsgympa och hälsoutmaningar.

Att skapa en hälsosam arbetsplats handlar om att jobba systematiskt, mäta, hitta nya vägar och att inspirera och ha roligt tillsammans. Med en hälsopartner blir det lättare att kartlägga och hitta den bästa vägen framåt. Det är en viktig och rolig resa som leder till friskare och starkare människor och företag.

Bland de tjänster som vi på Certico har inom Hälsa 2.0 finns det flera som kan vara till stor hjälp för att göra ert hälsoarbete så framgångsrikt som möjligt, till exempel:

 • Förebyggande hälsoundersökning – ”Min livsform”
 • Hälsosamtal
 • Digital hälsokartläggning
 • Digitala hälsotemperaturmätningar
 • Personlighetskartläggningar, individ och grupp
 • Hälsoaktiviteter för grupper
 • Skräddarsydda hälsoupplägg
 • Friskvårdspolicy
 • Stöd med systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Rehabiliteringsstöd – rehabiliteringspolicy
Tidiga insatser sänker sjukfrånvaron

6 maj

Sjukfrånvaro

Tidiga insatser sänker sjukfrånvaron

Certico blogg - Så känner du igen stressymptomen

29 apr

Stress

Så känner du igen stressymptomen

Så kan du som chef minska sjukfrånvaron

22 apr

Sjukfrånvaro

Så kan du som chef minska sjukfrånvaron

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida.