Grupp med personer på arbetsplats

Psykisk ohälsa

Minska stressen på jobbet med hjälp av en hälsokartläggning

När det kommer till orsakerna bakom sjukfrånvaro är det den psykiska ohälsan ökar mest i dag. 1 av 2 svenskar kommer någon gång i livet att drabbas av psykisk ohälsa och det har blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.

Det är en allvarlig form av ohälsa, och ofta krävs det långtidssjukskrivning och rehabilitering efter att ha drabbats. Vägen tillbaka till arbete kan ta lång tid för den som blivit sjuk. En vanlig bakomliggande orsak till psykisk ohälsa är långvarig stress, framför allt på jobbet. Eftersom stressrelaterad psykisk ohälsa är någonting som gradvis blir allvarligare över tid är det bästa botemedlet att upptäcka och mota den tidigt samt att jobba förebyggande med stress för att skapa en frisk arbetsplats.

Att kartlägga hälsan på jobbet och att involvera medarbetarna så mycket som möjligt i friskvårdsarbetet är framgångsrika strategier för att förbättra den psykiska hälsan på arbetsplatserna. Det finns flera bra verktyg för att ta tempen på de anställda och på det sociala klimatet i organisationen. Här berättar vi om några av dem och hur de kan användas för att mota stress och bli en viktig del av en välmående verksamhet.

Stress – ett organisationsproblem med personliga följder

När medarbetare i en organisation drabbas av psykisk ohälsa, till exempel utmattningssyndrom, är det vanligtvis en konsekvens av organisatoriska problem som har pågått under en lång tid. Ofta handlar det om bland annat hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser, dålig kommunikation, brist på kontroll och inflytande, otydliga roller och förväntningar, bristande ledarskap m.m. För att motverka och förebygga att det här inträffar är det viktigt att skapa ett arbetsklimat som präglas av inflytande, kommunikation, kunskap och respekt. Alla i organisationen – ledning, chefer och medarbetare – behöver vara involverade i friskvårdsarbetet och hjälpas åt för att identifiera de problem som gör folk sjuka.

Framför allt är det viktigt med tidiga insatser. Då går det att hjälpa den som har drabbats på bästa sätt och få de insikter som behövs för att fixa till de problem som ligger bakom. Olika verktyg i det här arbetet är bland annat medarbetarsamtal, hälsoanalyser och professionell rådgivning till både företaget och till de anställda. Inte minst är det värdefullt med digitala hälsoplattformar som fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande insatser och som kan användas för att fånga upp signalerna på psykisk ohälsa redan på ett tidigt stadium. Certico satsar mycket på just det här och våra tjänster för att tidigt fånga upp och motverka ohälsa går under samlingsnamnet Hälsa 2.0.

Fånga upp ohälsan med samtal, kartläggning och hälsoanalyser

Utifrån vår erfarenhet av att förbättra människors hälsa, och de behov vi har sett hos de kunder vi arbetar med, har vi insett att det är väldig viktigt att jobba snabbt och förebyggande med hälsoarbetet. Inte minst när det gäller det psykiska ohälsan och stress på jobbet. Vi har också upptäckt att digitala verktyg är väldigt tacksamma att använda, eftersom medarbetarna kan använda dem när och var de vill. Bättre tillgänglighet sparar tid åt både medarbetarna och företaget, och fler deltar när hälsoverktygen går att komma åt med bara ett klick.

I vårt hälsopaket Hälsa 2.0 finns det flera effektiva och lättanvända verktyg för att upptäcka och förebygga stress och psykisk ohälsa på jobbet. Med hälsokartläggningar och enkla metoder för att kartlägga hur medarbetarna mår går det att fånga upp problem och åtgärda dem med beprövade metoder.

Här är några av de sätt det går att göra på:

  • Hälsoundersökningen ”Min livsform” tar ett helhetsgrepp på medarbetarnas hälsa. Undersökningen går ut på att de anställda får svara på en digital enkät med hälsorelaterade frågor om hur man mår, arbete, privatliv, stress, sömn, kost m.m. Därefter utförs ett enkelt konditions- och fystest med enklare provtagning. Utifrån test- och enkätsvaren tittar vi tillsammans med medarbetaren på hur arbets- och livssituationen är, och vilka små livsstilsförändringar som kan ge stora hälsoeffekter. Det är inte bara medarbetaren som får insikter kring sin hälsa och guidning till att leva sundare, även företaget får ett grepp kring hur medarbetarna mår och rekommendationer kring vad som går att göra för att förbättra deras hälsa. Den här typen av hälsokartläggning gör att det går att fånga upp de medarbetare som ligger i riskzonen så tidigt som möjligt och stötta dem till att må bättre.
  • ”Digital hälsokartläggning” är lik ”Min livsform” men utan de fysiska testerna. Medarbetarna kan enkelt svara på frågor om sin livsstil och hälsa via ett digitalt hälsoformulär. Ofta ser medarbetaren själv vilka mindre hälsomönster som bör förändras för ett friskare liv med mindre stress och mer ork. Testet ger också insikter om det är någonting som inte fungerar på jobbet och om någonting behöver ändras.
  • Digitala temperaturmätning är ett annat sätt att regelbundet kolla av hur personalen mår och att jobba förebyggande med hälsan. Temperaturen tas genom att medarbetarna får ett mejl där de får svara på frågor om till exempel hur den senaste månaden har varit, hur de mår och om de har känt sig stressade på jobbet och om de behöver dra i nödbromsen. Genom att löpande stämma av med personerna i organisationen går det att tidigt fånga upp signalerna när någon mår sämre än vanligt och det blir möjligt att ge snabbt stöd innan problemen växer sig stora och slutar i ohälsa och sjukskrivning.
  • Personlighetskartläggningar är ett verktyg som inventerar medarbetarnas egenskaper och beteenden. De insikterna hjälper både individen och organisationen att må bättre. Utifrån analysen kan varje medarbetare förstå hur deras beteende förändras när det är stressigt. Att bli medveten om sina stressorer och beteenden är en hjälp till att agera på rätt sätt under press för att undvika att stressen leder till utmattningssyndrom och sjukskrivning. För företaget blir det även ett verktyg för att förstå vad det är som driver medarbetarna och håller dem engagerade. Den här typen av kartläggning är inte bara till stor hjälp för att förebygga ohälsa, det hjälper även företaget att utveckla de anställda och att bygga produktiva team.
  • Hälsosamtal är personliga samtal där varje medarbetare kan få prata med någon om sin hälsa vid behov, men även kunna få ventilera sina tankar och känslor, eller bara prata om sitt mående med någon professionell. Ett privat hälsosamtal kan vara precis det som behövs för att se ett problem och ta steg mot att må bättre.

Dagens hälsoproblem med stress och utmattning är svåra att upptäcka i det dagliga arbetet, men med rätt verktyg går det att se och åtgärda dem innan det slutar i sjukdom. Det handlar inte bara om att förhindra personligt lidande och produktionsbortfall – att ta tempen på medarbetarna gör alla i organisationen starkare, friskare och gladare.