Du som chef kan göra en stor skillnad när det kommer till att hålla sjukfrånvaron nere. Så här gör du för att hålla dina medarbetare friska och glada.

Så kan du som chef minska sjukfrånvaron

Det är aldrig roligt när någon blir sjuk och sjukfrånvaron på en arbetsplats kan vara ett riktigt gissel. Produktiviteten sjunker, projekt blir lidande när kompetenta medarbetare med vitala kunskaper ligger hemma, du som arbetsledare förlorar tid när du behöver omprioritera och omfördela uppgifter och allting blir osäkert när det inte går att veta när den sjuke kommer tillbaka.

Arbetsgivare land och rike runt jobbar hårt med att hitta sätt att minska sjukfrånvaron, eftersom det är någonting som alla vinner på. Det man har upptäckt är att du som chef kan göra väldigt mycket för att hålla dina medarbetare friska och för att korta de långa sjukskrivningarna. Insatser som gör jobbet trevligare såväl dig som dina kollegor och arbetsplatsen i stort. Så här gör du får att hålla din personal frisk och glad.

Återkoppla vid sjukdom och samtala med de anställda

En lyckad strategi för att minska sjukfrånvaron är att du som chef ringer upp dina medarbetare när de blir sjuka, stämmer av läget och hör efter om personen behöver någon form av stöd eller hjälp. De här samtalen handlar inte om att kontrollera de anställda, utan om att visa att du som chef bryr dig och för att visa att dina medarbetare är viktiga och behövs på arbetsplatsen. Kanske är det något i arbetsmiljön som ligger bakom sjukfrånvaron och då kan ni under samtalet ta upp vad som eventuellt behöver förbättras för att skapa en friskare arbetsplats.

Medarbetarsamtal är extra viktiga när det handlar om flera upprepade kortare sjukperioder eller om du märker att någon medarbetare ändrar sitt beteende. Upprepad kortare sjukfrånvaro är nämligen en indikator på en ökad risk för långtidssjukskrivning. Det har visat sig att den som har tre eller fler sjukfrånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod ligger i riskzonen för att bli långtidssjuk. Andra tecken på att någon är på väg in i en längre sjukfrånvaro är att de orkar mindre, är tillbakadragna, har problem med att passa tider, uppvisar humörsvängningar och lågt engagemang. Att gå in med stöttande samtal så fort du ser de här tecknen kan vara just det som behövs för att komma till roten med de underliggande problemen, och vända en situation som skulle kunna ha slutat i en långtidssjukskrivning till det bättre.

Om du som chef skapar ett samtalsklimat där det är okej att prata om hur man mår och där alla bryr sig om varandra, ökar du möjligheten att se de tidiga signalerna på att någon mår dåligt. Då kan ni tillsammans vända situationen.

Samarbeta med andra chefer

Kunskapsdelning är alltid en lyckad strategi för att bli framgångsrik på något. På de arbetsplatser där man har låga sjuktal tar man hälsan på allvar och har rutiner för att gå igenom läget. Ni som innehar en chefsposition kan till exempel samlas en gång i månaden för att gå igenom hälsoläget och sjukfrånvaron. Hur många är sjuka och varför? Vilka insatser ger resultat? Vilka möjligheter till stöd finns det? Ha även de här samtalen med era chefer för att få stöd och coachning i svårare fall. Jobbar ni systematiskt med att hålla sjuktalen nere kan ni hjälpa varandra att lyckas med det arbetet.

Uppmärksamma stressrelaterade problem
En av de vanligaste bakomliggande orsakerna till längre sjukfrånvaro är stressrelaterad psykisk ohälsa. Förutom att den ofta leder till långa sjukskrivningar kan det också vara ett tecken på att det finns problem inom organisationen som behöver åtgärdas. Med utbildningar som hjälper dig som chef att se och förstå stressens orsaker och symptom, tillsammans med ett lyhört ledarskap, kan du tidigt upptäcka problem med stress och göra någonting åt dem innan de leder till sjukdom.

Bedriv ett friskt ledarskap.

Allt mer forskning visar också att själva ledarskapsstilen är en viktig faktor bakom hur människor mår på en arbetsplats. Det som är återkommande för friska företag med låga sjuktal är att cheferna i dem har en viss syn på hälsa och på sina medarbetare. Det som kännetecknar den här typen av sunt ledarskap är bland annat:

  • Att cheferna inte bara fokuserar på resultat och produktionsmål, utan minst lika mycket på människorna som jobbar på arbetsplatsen, både som individer och som team
  • Att cheferna är lyhörda, har en bra kommunikation, tar sig tid att lyssna, visar empati, följer upp, delegerar och visar förtroende. Man låter sina medarbetare utvecklas genom kompetensutveckling, pröva på nya uppgifter, möta stimulerande utmaningar, få möjlighet att växa m.m.
  • Att cheferna tar arbetsmiljöarbetet på allvar och hanterar det som en viktig strategisk del av verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete där cheferna och medarbetarna tillsammans kontinuerligt granskar arbetsmiljön för att kunna göra den bättre och säkrare skapar en friskare arbetsplats med höjd produktivitet och högt engagemang.

Jobba smart tillsammans med företagshälsan

Att jobba tätt och strategiskt tillsammans med en företagshälsopartner är ett bra sätt för dig som chef att förbättra arbetsmiljön och förebygga sjukfrånvaro. Experter på hälsa och arbetsmiljö kan bidra med mycket för att skapa en friskare arbetsplats, till exempel:

  • Företagshälsan kan delta i, eller ta över, återkopplingen och samtalen med sjuka anställda. De kan ge professionellt stöd, goda råd och även upptäcka de tidiga signalerna på att någon mår dåligt och eventuellt är på väg in i en längre sjukfrånvaro.
  • Erbjuda de anställda ett inledande besök hos företagshälsovården utan att behöva gå genom en chef.
  • Ha återkommande hälsokontroller och samtal med personalen för att tidigt upptäcka hälsoproblem.
  • Vara med och göra riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet och komma med förslag på förbättringar.
  • Utbilda, vägleda och bidra med kunskap kring hälsa, ergonomi och psykosocial arbetsmiljö.
  • Hjälpa till med rehabilitering för att korta ned sjukfrånvaron och snabbare få sjukskrivna medarbetare tillbaka i arbete igen.

Att satsa på hälsan och jobba förebyggande är inte bara ett sätt att minska sjukfrånvaron, utan minst lika mycket en framgångsstrategi som förbättrar trivseln, engagemanget och produktiviteten. Du som chef spelar en nyckelroll i det här hälsoarbetet och dina insatser kan inte bara göra livet lättare och friskare för dina medarbetare, utan även för dig själv. Låt ditt sunda ledarskap skapa en sund arbetsplats.

Ladda ner vår checklista om hur ni minskar sjukfrånvaron!