Så undviker du sjukskrivningar hos dina medarbetare

Så undviker du sjukskrivningar hos dina medarbetare

Sjukskrivningar är någonting väldigt jobbigt och kostsamt för så väl den medarbetare som blir sjuk som för dig som arbetsgivare som för samhället i stort. Bara i år ökar kostnaderna för sjukskrivning med 7 miljarder kronor, och totalkostnaderna för 2019 beräknas landa på 51 miljarder kronor. Dessutom handlar det om mycket mer än bara pengar. Det är svårt att hålla stabiliteten och produktiviteten uppe när värdefulla och kompetenta medarbetare blir sjuka och självklart är det negativt för den sjuka som både mår dåligt och förlorar pengar på det. Vi drabbas alla av sjukfrånvaron, på ett eller annat sätt.

Den goda nyheten är att det går att påverka sjukskrivningarna. Det finns mycket du som arbetsgivare kan göra för att förebygga och minska sjukfrånvaron. Att vara proaktiv och satsa på friskvård, en bra arbetsmiljö och ett förebyggande hälsoarbete lönar sig alltid. Både i kronor och ören som i välmående. Friska företag får friska resultat och så här kan du undvika att dina medarbetare blir sjuka:

Jobba förebyggande

Det absolut bästa du kan göra är att tänka framåt istället för att agera först när sjukskrivningen redan är ett faktum. Många av orsakerna bakom dagens sjukskrivningar är åkommor som sker över tid, till exempel förslitningsskador och psykisk ohälsa. Kan du upptäcka och åtgärda dem redan på ett tidigt stadium går det att undvika lång sjukfrånvaro. Det finns flera sätt att jobba förebyggande med hälsa. Här är några:

  • Ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att företaget har klara rutiner och processer för hur ni kontinuerligt granskar arbetsmiljön för att kunna göra den bättre och säkrare. Att jobba systematiskt med arbetsmiljön innebär att ni löpande mäter, åtgärdar, följer upp, tar fram nya strategier, utbildar och förbättrar. Det här gör inte bara att ni skapar en friskare arbetsplats, det innebär dessutom att ni höjer produktiviteten och trivseln, blir en attraktiv arbetsplats som lockar till sig kompetens, och det kan rent av vända kostnader till lönsamhet.
  • Ha ett nära och proaktivt samarbete med företagshälsovård och hälsocoacher. Det är bättre att ha ett naturligt och löpande hälsoarbete där man kontinuerligt undersöker och kartlägger hur de anställda mår än det är att gå in med åtgärder först när de har blivit sjuka. Experter på hälsa är dessutom skickliga på att fånga upp tidiga tecken på ohälsa. Ett exempel är sjukskrivningstjänsten Healthylane, där personalen enkelt kan sjukanmäla sig digitalt. Samtidigt får de en professionell och personlig medicinsk rådgivning samt hälsocoachning redan från den första sjukdagen. Tillsammans med diagnosstatistik och rapporter med analys av orsaker gör det här att du som arbetsgivare får tidiga signaler på ohälsa och kan gå in med stöd och åtgärder innan problemen växer sig för stora. Att använda den här tjänsten aktivt gör det möjligt att sänka sjukfrånvaron med upp till 40%.
  • Ha en god kommunikation. Ett öppet och tillåtande samtalsklimat där det är enkelt att prata om hur man mår gör att man tidigt kan fånga upp de som är på väg att bli sjuka och ge dem det stöd de behöver.

Håll ett öga på den psykiska ohälsan

Orsakerna till varför folk blir sjuka på jobbet har ändrats mycket på senare tid. Medan vi har blivit bättre på ergonomi, skydd och andra åtgärder som skapar tryggare arbetsplatser rent fysiskt, har de mentala åkommorna ökat mycket. I dag är psykisk ohälsa som utmattningssyndrom (utbrändhet), ångest och depression den vanligaste orsaken till att vi blir sjukskrivna, och i Sverige står den för runt 40 % av all vår sjukfrånvaro. Det här är dessutom en komplex ohälsa som kan vara svår att upptäcka innan den har växt sig till ett hälsoproblem. Även orsakerna bakom kan vara diffusa, och ofta kan det vara en kombination av faktorer i både arbets- och privatlivet som ligger bakom.

Här är det ännu viktigare att jobba förebyggande för att kunna fånga upp de som är i riskzonen på ett tidigt stadium, eftersom den psykiska ohälsan ofta slutar i långtidssjukskrivningar. Men med ett systematiskt arbetsmiljöarbete, god kommunikation, löpande hälsoavstämningar och medarbetarsamtal, stöd av hälsoexperter, utbildning av chefer och skyddsombud m.m. går det att hjälpa de som är på väg att drabbas innan de går in i väggen.

Följ de fyra nycklarna för friska arbetsplatser

Att vissa företag är friskare än andra och har lägre sjukfrånvaro är ingen slump. Det ligger ofta en sund strategi bakom god hälsa. Det svenska forskningsprojektet Hälsa och framtid ville ta reda på vad de friskaste företagen i Sverige gjorde för att skapa en välmående och sund arbetsmiljö. Utifrån undersökningen kom man fram till några tydliga återkommande faktorer – de fyra nycklarna till friska arbetsplatser.

  • Nyckel 1: Ledarskap. Allt mer forskning visar att ledarskapet är en viktig faktor bakom hur människor mår på en arbetsplats. I de friskaste företagen har ledarna en helhetssyn. De tänker inte bara på resultat och produktionsmål utan minst lika mycket på att se människorna som jobbar där, både som individer och hur de samarbetar tillsammans. Ett friskt ledarskap kännetecknas av att man är lyhörd, visar empati, följer upp, delegerar och visar förtroende, men även att man tar arbetsmiljöarbetet på allvar och hanterar det som en strategisk del av verksamheten. Det innebär också att man låter sina medarbetare utvecklas genom att låta dem utbilda sig, få nya uppgifter och utmaningar som stimulerar dem och hjälper dem att växa.
  • Nyckel 2: Delaktighet. En av de stora bakomliggande orsakerna till stress och psykisk ohälsa är när man känner att man inte har kontroll över sin situation. Ökad delaktighet är det bästa motgiftet till den känslan eftersom det ger medarbetarna mer inflytande och kontroll. Något som inte bara motverkar ohälsa, utav även leder till mer engagemang och högre arbetsglädje. Delaktighet handlar om att anställda och arbetsgivare har en öppen och tillåtande dialog samt att det finns möjlighet att påverka både sitt eget jobb och verksamheten i stort. De företag som satsar på delaktighet har rutiner för hur medarbetarna själva kan ta ansvar och vara med och påverka. Delaktighet handlar också om att ha tydliga roller och ansvarsområden som motverkar förvirring och osäkerhet.
  • Nyckel 3: Kommunikation och kännedom. Friska företag kännetecknas av mycket öppenhet och en bra dialog, speciellt kring problem. Det finns rutiner och kanaler för hur medarbetarna kan komma till tals och få information. Det finns strategier för samarbeten och hur man löser problem tillsammans. Det här hjälper inte bara medarbetarna att känna sig delaktiga, det hjälper även ledarna att få en tydlig och korrekt bild av det som händer på arbetsplatsen. Det blir lättare att direkt åtgärda olika mindre problem innan de samlas på hög och blir stora problem.
  • Nyckel 4: Synen på hälsa och sjukfrånvaro. Friska arbetsplatser tar hälsa på allvar. Man har kunskap, rutiner, ett systematiskt och förebyggande arbete, och man har insett att de viktigaste hälsoinsatserna är de som sker innan sjukskrivningen är ett faktum. Därför har man rutiner och strategier för att hela tiden ta reda på hur de anställda mår. Blir någon sjuk utreder man varför och ser om det går att förebygga i framtiden. Man har även strategier för hur man hjälper den som har blivit sjuk att kunna komma tillbaka i arbete igen.

Genom att jobba aktivt med friskvård och hälsa kan företaget inte bara dra ned på sjukfrånvaro och sjukskrivningar; skapar ni en välmående arbetsplats skapar ni samtidigt engagemang, inflytande, kompetens, motivation och glädje. Det finns all anledning att ta hälsan på allvar.