8 tips för att minska sjukfrånvaron

8 tips för att minska sjukfrånvaron

Alla tjänar på en minskad sjukfrånvaro. Du som arbetsgivare slipper alla kostnader som sjukskrivningar för med sig samtidigt som dina kompetenta medarbetare mår bra och bidrar till en stabil, produktiv samt välmående organisation. Dina anställda vill självklart vara så friska som möjligt för att slippa lidandet och kostnaderna som det medför att vara sjuk. Inte minst vinner samhället på det, särskilt då kostnaderna för sjukskrivningar beräknas att bli lika stora som landets försvarsbudget.

Det finns en rad med bra metoder och knep för hur man håller sitt företag och sina anställda friska. Här är de åtta bästa tipsen för att minska sjukfrånvaron.

1. Se hälsan som en investering

Det bästa sättet att förbättra hälsan är att ta den på allvar. Det gör du bäst genom att se medarbetarnas välmående som en viktig strategi för verksamheten. Olika mätningar visar att de företag som satsar på hälsa och friskvård får mellan två och sex kronor tillbaka på varje krona investerad i medarbetarnas hälsa. Det handlar inte bara om att minska sjukfrånvaron, ett aktivt och förebyggande hälsoarbete påverkar även engagemanget, motivationen, trivseln och produktiviteten positivt. De företag som har den lägsta sjukfrånvaron ser inte bara hälsa som ett problem som behöver lösas, utan även som en framgångsstrategi som leder till en ökad lönsamhet och glada medarbetare. Att satsa seriöst på hälsan lönar sig alltid.

2. Jobba förebyggande, gärna tillsammans med företagshälsovården

Att satsa proaktivt på hälsa är som sagt inte bara ett sätt att minska sjukfrånvaron, utan minst lika mycket en framgångsstrategi. Det finns mycket som du kan göra som arbetsgivare, men vill du verkligen ha ett effektivt hälsoarbete som förebygger sjukfrånvaro bör du samarbeta med en partner som har hälsa och friskvård som sin expertis. Företagshälsovård, hälsocoacher och andra experter på vård och hälsa är specialiserade på att hålla människor friska, men de kan även hjälpa till med arbetsmiljön och med rehabilitering. De kan till exempel vara med och göra riskbedömningar av arbetsmiljön, hjälpa till med arbetsanpassning, bidra med kunskap kring ergonomi och psykosocial arbetsmiljö, utbilda, vägleda, ge goda råd och skapa rutiner för hur man fångar upp de första tecknen på att någon mår dåligt.

3. Uppmärksamma de tidiga signalerna

Mycket av dagens sjukfrånvaro, framför allt de längre sjukskrivningarna, beror på problem som byggs upp över tid, till exempel förslitningsskador och psykisk ohälsa. Fångas signalerna på att någon dras med hälsoproblem upp redan tidigt kan du ge dem det stöd som personen behöver för att han eller hon ska må bättre, innan det slutar i sjukskrivning. Det finns en del tydliga signaler på när någon mår dåligt, till exempel:

  • Upprepad kortare sjukfrånvaro är en indikator på ökad risk för långtidssjukskrivning. De som har tre eller fler sjukfrånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod ligger i riskzonen för att bli långtidssjuka.
  • Minskad ork och produktivitet
  • Social tillbakadragenhet, försämrat humör och minskat engagemang
  • Tvivel på sina förmågor och sin kompetens
  • Problem med att passa tider, ofta borta före eller efter helgen

Ser du att någon visar de här tecknen kan du gå in med stödjande samtal och vända situationen till det bättre.

Healthylane är en sjukanmälantjänst där de anställda enkelt kan sjukanmäla sig via digitala plattformar. Förutom att det är enkelt att anmäla sig så går det att få en professionell, personlig och medicinsk rådgivning samt hälsocoachning redan den första sjukdagen. Något som både förebygger och gör det lättare att tidigt upptäcka signaler på ohälsa inom företaget. Tjänsten flaggar viktiga signaler för åtgärder så att du som arbetsgivare kan gå in med stöd på ett tidigt stadium. Genom att arbeta aktivt med Healthylane så är det möjligt att sänka sjukfrånvaron med 5 till 40%.

4. Ta hjälp av Försäkringskassan

Försäkringskassan är inte bara till för att hantera sjukskrivningar, de har också mycket kunskap om varför människor blir sjuka, hur man förebygger sjukfrånvaro och hur man bäst får sjuka medarbetare tillbaka i arbete igen. Precis som du vill de hålla dina medarbetare så friska som möjligt, och delar gärna med sig av sina erfarenheter för att minska hälsoproblemen.

Ett annat stöd du som arbetsgivare kan få från Försäkringskassan är bidrag för utredande insatser som förebygger eller förkortar sjukfrånvaron, till exempel att ge medarbetare hjälp och stöd, för att ta itu med upprepad korttidsfrånvaro, anpassa arbetsuppgifter för att minska risken för sjukfrånvaro, anlita experter m.m. Du kan läsa mer om Försäkringskassans bidrag till arbetsgivare här.

5. Satsa på friskvård

Ett annat sätt att hålla personalen frisk är att hjälpa dem att röra på sig. Fysisk aktivitet stärker kroppen och immunförsvaret, ökar orken, förebygger en lång rad med sjukdomar, gör oss mer stresståliga och motverkar stressens ohälsosamma effekter samt förbättrar humöret och de kognitiva förmågorna. Företag som satsar på friskvård kan se tränandets positiva hälsoeffekter genom en minskning med upp till 30 % av sjukfrånvaron. Dessutom påverkar det prestationsförmågan. Forskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm visar att de medarbetare som har dålig kondition bara orkar ge runt 25 % av sin fulla kapacitet, medan de som är aktiva kan öka sin arbetskapacitet med upp till 20-50%.

Ett sätt att satsa på friskvård på arbetsplatsen är genom att till exempel ha en träningslokal, bilda ett företagslag inom någon sport eller genom att erbjuda friskvårdsbidrag. Friskvårdsbidraget är en skattefri personalvårdsförmån som de anställda kan använda för olika typer av motion och friskvård. Det gäller inte bara fysisk aktivitet utan även hälsofrämjande aktiviteter som till exempel stresshantering, rökavvänjning och kostråd.

6. Ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Med tydliga rutiner för hur du kontinuerligt granskar och förbättrar arbetsmiljön gör du den hela tiden bättre och säkrare, vilket leder till en friskare arbetsplats med färre skador och lägre sjukfrånvaro. Systematiskt arbetsmiljöarbete går ut på att löpande mäta, analysera, åtgärda, följa upp, utbilda, utveckla och ta fram strategier för att skapa en trygg och välmående arbetsplats.

7. Minska stressen

I dagsläget är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar och den vanligaste bakomliggande orsaken till psykisk ohälsa är stress. Kan du förebygga och åtgärda de förhållanden som ligger bakom stress på arbetsplatsen går det att förebygga mycket av sjukfrånvaron. Stress är i regel ett organisatoriskt problem och det bästa sättet att lösa det är genom ett samarbete mellan ledning, anställda, skyddsombud, företagshälsa, experter på stresshantering m.fl. Det är också viktigt med återkommande medarbetarsamtal för att kartlägga stressnivån. Om cheferna utbildas i att känna igen tecknen på stress och psykisk ohälsa kan de tidigt se och stötta de som är i riskzonen.

8. Öka inflytandet

Något som ökar ohälsan, särskilt den psykiska ohälsan, är när en anställd känner sig maktlös och inte kan påverka sitt arbete eller sin situation. De företag som har den lägsta sjukfrånvaron är de som satsar på att ge sina medarbetare inflytande. Kan man påverka sin situation och sina arbetsuppgifter känner man sig delaktig och stärkt, samtidigt som stress och press minskar. Ett ökat inflytande ger också en bättre kommunikation och det går att uppmärksamma problem med arbetsmiljön på ett snabbare och bättre sätt.