En tjej uppe på en bergstopp

Fyra nycklar för långtidsfriska arbetsplatser

Svensk forskning har visat att det finns fyra viktiga faktorer, nycklar, för att få personalen på en arbetsplats att må bra och hålla sig långtidsfrisk. Här nedan får du lära dig mer om hur man skapar en frisk arbetsplats och friska medarbetare.

Nyckel 1: Ledarskap och kompetensförsörjning

Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen. Ledare på arbetsplatser med låga sjukskrivningstal ser inte bara till produktionsmål och tekniska hinder, utan även till hur individer och grupper fungerar.

Nyckel 2: Delaktighet

Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs.

Nyckel 3: Kommunikation och kännedom

Ordet kommunicera betyder ”göra gemensamt”, och fungerande kommunikation är en viktig faktor på friska arbetsplatser. På arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen. Det finns en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna har en bättre bild av vad som händer i organisationen och därmed också bättre förutsättningar i sin ledarroll.

Nyckel 4: Synen på hälsa och sjukfrånvaro

För att skapa en frisk arbetsplats krävs fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna. De mest avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär, det viktiga är att åtgärderna sätts in tidigt.

Med Healthylanes digitala hälsoanalys så blir dina anställda friskare och piggare, har färre sjukdagar vilket leder till minskade rehabiliteringskostnader. Ett bra friskvårdsarbete är elementärt för nöjda medarbetare!

Källa: Försäkringskassan