två kvinnor som arbetar vide en dator

Systematiskt arbetsmiljöarbete – så fungerar det och därför är det bra

Att arbeta med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är inte bara en lag som måste följas, det är dessutom ett utmärkt verktyg för att skapa en sund arbetsplats med hög trivselnivå och produktivitet. Vi ska reda ut hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar rent konkret och vilka vinster som finns med det. Det kan lyfta både hälsan och ekonomin samt skapa en frisk och lönsam verksamhet.

Det här är systematiskt arbetsmiljöarbete och så går det till i praktiken

Till att börja med är det lag på att man som arbetsgivare ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 beskrivs det som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

Rent konkret går det ut på att man undersöker arbetsmiljön, tar fram metoder och strategier för att göra den tryggare och bättre samt att man följer upp arbetet för att veta att man får de resultat som man är ute efter och för att kunna förbättra arbetsmiljöarbetet ytterligare. Som arbetsgivare ska man:

 • Granska, kartlägga och lära känna arbetsmiljön så att det går att göra riskbedömningar och handlingsplaner för den
 • Åtgärda till exempel buller, farliga maskiner, dåliga arbetsställningar, men även sociala arbetsmiljöfrågor som stress, konflikter, kränkningar etcetera
 • Ta fram en arbetsmiljöpolicy samt regler, rutiner, instruktioner, handlingsplaner etcetera
 • Skapa rutiner för hur man utreder olyckor, tillbud och ohälsa på arbetsplatsen, men även rutiner för medarbetarsamtal, enkäter, mätningar och uppföljning
 • Kontrollera och följa upp de insatser man gör så att man vet att riskerna har åtgärdats och för att identifiera eventuella nya risker så tidigt som möjligt

När det kommer till vem som gör vad ser ansvarsfördelningen för det systematiska arbetsmiljöarbetet ut enligt följande:

 • Arbetsgivaren är alltid ytterst ansvarig för arbetsmiljön, och det är som sagt lag på att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett arbetsplatsens storlek. Det innebär att arbetsgivaren ska känna till arbetsmiljölagen och de tillämpliga arbetsmiljöreglerna. Det är även arbetsgivaren som ansvarar för och gör policys, undersökningar, kontroller, åtgärder, dokumentation och uppföljningar.
 • De anställda ska ha de kunskaper som de behöver om de regler och risker som rör deras arbete. Det ska också rapportera om någonting händer eller om de upptäcker en risk.
 • Finns det ett skyddsombud på arbetsplatsen ska personen i fråga vara med vid bland annat planeringsarbete, undersökningar och uppföljningar

Utöver det här kan man också ta hjälp av utomstående resurser, som företagshälsovård, hälsokonsulter och andra för att få hjälp och stöd med exempelvis undersökningar, förebyggande åtgärder, utbildningar och verktyg för hälsofrämjande insatser.

Alla vinsterna med ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Förutom att det är lag på att alla arbetsgivare ska undersöka arbetsmiljön, ta fram metoder och strategier för att förbättra den och kontinuerligt följa upp arbetsmiljöarbetet för att göra det bättre, är det en strategi för att höja både produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen, locka till sig kompetens och att vända kostnader till lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete har visat sig vara en investering som ger dubbelt tillbaka för varje satsad krona på en bättre arbetsmiljö och hälsa. Här är de vinster som ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan föra med sig.

  • Dålig arbetsmiljö kan leda till ökade sjukskrivningar och en sjukskrivning kostar arbetsgivaren 10 procent av den sjukes lön dagligen. Utöver det tillkommer kostnaderna för att täcka upp sjukfrånvaron, till exempel övertid, vikarier och rekrytering. Om sjukfrånvaron är dyr är det ingenting mot vad sjuknärvaron kostar; framför allt vid psykisk ohälsa är det vanligt att den som drabbas jobbar vidare även om man inte mår bra. En anställd som mår dåligt på grund av arbetsmiljön uppvisar enligt undersökningar ett produktionsbortfall på mellan 20 och 40 procent Det leder även i regel till driftstörningar och problem med kvaliteten. Att hålla personalen frisk är ett sätt att spara pengar.
  • Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att jobba förbyggande så att det går att upptäcka de eventuella riskerna innan någonting inträffar. Då undviker man situationer när man måste göra undersökningar och åtgärder efter att någon har blivit sjuk eller har skadat sig. Något som kan bli dyrt om man räknar in behovet av utomstående konsulter, investeringar i ny utrustning eller nya skydd, rehabilitering, utbildning och så vidare.
  • Investeringar i hälsa och god arbetsmiljö lönar sig bevisligen. En av många undersökningar som visar på det är den undersökning som den internationella socialförsäkringsorganisationen ISSA gjorde. Efter att ha studerat drygt 300 arbetsplatser i 15 länder fann man att de arbetsgivare som investerar i arbetsmiljön får minst 2,2 gånger tillbaka på det som de satsar.
  • I dag behöver alla organisationer kompetenta medarbetare för att vara framgångsrika och kunna ligga steget före, och det är en hård kamp om de bästa talangerna. Ska man kunna framstå som ett attraktivt val inför de kräsna talanger som håller på att välja arbetsgivare måste man visa att man bryr sig om dem. De lägger stor vikt vid hälsa, välmående och arbetsmiljö, och kommer kritiskt att granska hur varje arbetsgivare tar hand om sina anställda.
  • Det är även viktigt att vårda de som redan jobbar på arbetsplatsen. En medarbetare som mår dåligt på grund av arbetsmiljön kommer snart att byta till en mer hälsofrämjande arbetsplats. Förutom en hög personalomsättning kan det även leda till ett dåligt rykte som skrämmer bort nya talanger.
  • Trygghet och hög trivsel skapar engagemang och engagerade medarbetare presterar bättre. Vill man få sina anställda att trivas ska man få dem att känna sig värderade, viktiga och trygga. Tar man hand om deras säkerhet och välmående får man tillbaka i form av hög motivation, lojalitet och arbetsglädje.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är i grund och botten en lag som är till för att förbättra säkerheten, tryggheten och hälsan på arbetsplatserna, men att jobba aktivt och seriöst med välmående och arbetsmiljön är minst lika mycket ett verktyg för att öka trivseln, förbättra arbetsgivarvarumärket, höja produktiviteten och lönsamheten samt att få alla i hela verksamheten att må bättre. Det finns all anledning att satsa på arbetsmiljön.