En kvinna som har samtal med två chefer

Förebyggande arbete mot kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling på arbetsplatsen slår inte bara hårt mot den som är drabbad av särbehandlingen. Arbetsplatser som har problem med kränkningar har också ofta problem med samarbetssvårigheter, förtroende, produktivitet och personalomsättning. Däremot har de verksamheter som jobbar förebyggande mot särbehandling och aktivt satsar på mångfald och inkludering i regel en bättre arbetsmiljö och en högre produktivitet.

Här ska vi gå in närmare på vad kränkande särbehandling innebär, hur det går att förebygga den och istället främja inkludering på arbetsplatsen.

Vad är kränkande särbehandling?

Arbetsmiljöverket har definierat kränkande särbehandling som de handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Om särbehandlingen får fortgå kan den utvecklas till mobbing.

Kränkande särbehandling kan yttra sig genom att en eller flera personer på arbetsplatsen ignoreras, förlöjligas, baktalas eller hotas. Särbehandlingen kan också ske i form av försvårande av arbetets utförande, till exempel genom att undanhålla information eller omotiverat förändra arbetets förutsättningar.

För den som är utsatt för kränkande särbehandling kan den leda till stress, trötthet, värk, likgiltighet, depression och självmordstankar. I gruppen kan särbehandlingen ge negativa effekter som försämrad arbetsmoral, minskad trivsel, försämrad effektivitet och högre personalomsättning.

Kränkande särbehandling är ofta kopplat till diskriminering, det vill säga att någon behandlas sämre på grund av kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Det bästa sättet att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatsen är genom att jobba aktivt med att främja mångfald, det vill säga att ta vara på många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden för att få in fler perspektiv.

Ladda ner vår guide Stora konflikt­hanterings­guiden

Därför är mångfald på arbetsplatsen någonting positivt

Att främja mångfald i arbetet är inte bara ett medel för att motverka och förebygga diskriminering och kränkande särbehandling. Arbetsplatser som bedriver ett aktivt mångfaldsarbete ser ofta positiva effekter inom bland annat produktivitet, innovation och arbetsmiljö.

Fördelarna med mångfald på arbetsplatsen är bland annat:

 • Inkluderande arbetsplatser får en bättre arbetsmiljö och samarbetsklimat när kommunikationen och öppenheten främjas och det blir lättare för alla att bidra med idéer och förslag. En stark teamkänsla där alla känner sig inkluderade leder också till mer trygghet och ett högre engagemang, vilket i sin tur påverkar hälsan positivt. En bred mångfald ökar också toleransen och motverkar fördomar. Människor med fördomar kan ha svårare för att anpassa sig och att ta till sig nya idéer.
 • En arbetsplats med mångfald där medarbetarna har olika bakgrund ger en bredare allmän kompetens. Bredden leder till högre kreativitet, fler förslag, mer innovation och bättre lösningar. Det blir också lättare att förstå marknaden när personalen har en större bredd i erfarenheter. Det här leder i regel till bättre resultat. Enligt en undersökning från Great Place to Work har de företag som arbetar aktivt med inkludering en upp till tre gånger snabbare tillväxt jämfört med företag som inte gör det.
 • En annan undersökning från Great Place to Work visar också att när anställda upplever att de blir lika behandlade oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning etc. så är de mer än fem gånger så benägna att stanna kvar hos arbetsgivaren. Det är också mer än sex gånger så sannolikt att de känner stolthet över sitt arbete.
 • Inkludering och mångfald ger ett starkt och trovärdigt varumärke, både gentemot kunderna och mot arbetsmarknaden. En bredd när det kommer till medarbetarnas bakgrund och erfarenheter gör det lättare att förstå kundernas behov och att kommunicera effektivt med dem. Det blir också lättare att rekrytera rätt kompetens när organisationen har en inkluderande syn och ser till fler människors förmågor och potential. Mångfalden hos personalen leder också till större nätverk och en åtkomst till fler talanger.

Så går ni från mångfald i teorin till inkludering i praktiken

Mångfald och inkludering används ofta synonymt, men de är olika begrepp. Mångfald är en förutsättning för att ta till vara olika erfarenheter och perspektiv. Inkludering är att ta till vara på mångfaldens olika bidrag. Till exempel kan det vara mångfald att ha en arbetsplats där hälften av alla anställda har en annan etnicitet, men det är inte inkludering om ingen av dem återfinns i ledarposition. Mångfald behöver omsättas till inkludering för att den ska kunna tillföra värde.

Att främja inkludering kan göras på flera olika sätt, bland annat genom att:

 • Ha en öppen kommunikation och en arbetskultur där alla får komma till tals och känner att de får dela med sig av sina tankar för att utveckla verksamheten.
 • Identifiera om det finns vissa på arbetsplatsen som inte får eller tar samma utrymme som andra och ge dem möjlighet att komma till tals och bidra.
 • Aktivt motverka fördomar och lyfta fram vad olika grupper kan bidra med, till exempel att äldre har en lång erfarenhet eller att de från minoritetsgrupper har en förståelse för hur det går att utveckla produkter och tjänster så att de tilltalar fler målgrupper.
 • Utbilda chefer i inkludering och hur de leder blandade grupper med hög mångfald. Skapa mångfald bland ledarna så att olika grupper representeras på chefsnivå.
 • Skapa en välkomnande kultur där samarbete inte bara handlar om att passa in utan även om att bidra med andra perspektiv och våga utmana traditioner och normer för att hitta nya vägar och lösningar.
 • Ha en nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling och se till att alla på arbetsplatsen förstår det arbetet.
 • Ha ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering, utbildning och befordran.
 • Mäta medarbetarupplevelsen för att se om den skiljer sig mellan olika grupper och var det går att göra förbättringar.
 • Uppmuntra en arbetsmiljö där medarbetarna får identifiera och uppmuntra varandras unika styrkor och hur de kan användas för att utveckla verksamheten.

Ladda ner vår guide Stora konflikt­hanterings­guiden