En psykolog och en passient

Drog- och alkoholproblem på jobbet – vad är chefens ansvar?

Drog- och alkoholproblem på jobbet kan orsaka stora problem för både kollegor och arbetsgivare, men det finns sätt för dig som chef att hantera problemen på ett effektivt sätt för att hjälpa den drabbade och minska konsekvenserna. Här tittar vi närmare på ditt ansvar som chef och ger dig tips på sätt att hantera situationen.

Missbruk av alkohol och droger är ett utbrett problem i samhället. Det gäller inte minst på arbetsplatsen, där det inte bara är den drabbade som påverkas, utan i värsta fall hela företaget. Missbruk påverkar medarbetarnas prestation, produktivitet, säkerhet och trivsel. Som chef vill du givetvis agera tidigt för att undvika det även om det inte alltid är så enkelt. Att hantera frågor kring drog- och alkoholproblem på arbetsplatsen kan helt enkelt vara en av de svåraste delarna som ingår i en chefsroll.

Krav som ställs på dig som chef

Som chef är du ansvarig för att skapa och bibehålla en bra arbetsmiljö. En del av det ansvaret innebär att företaget ska ha en tydlig drog- och alkoholpolicy, något som också står i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär i praktiken att både du och dina anställda ska veta vad som gäller när det kommer till droger och alkohol på er arbetsplats. En policy ska innehålla tydliga riktlinjer för exempelvis konsekvenser om reglerna överträds och riktlinjer för testning av alkohol och droger. Som arbetsgivare är det alltså du som har ansvaret för att se till att en policy finns och att den följs, och att informera de anställda. Men du har också ansvar att stötta drabbade medarbetare och erbjuda rehabilitering och eventuell behandling.

Upptäck tidiga tecken

Som chef kan det underlätta att träna på att identifiera tecken på drog- och alkoholproblem för att kunna agera professionellt och rättvist när det gäller disciplinära åtgärder. När du är medveten om din skyldighet kan du agera för att upprätthålla de anställdas hälsa och säkerhet. Kan du dessutom förebygga de skador som kan uppstå på grund av drog- och alkoholproblem hos anställda, blir ditt jobb lättare. Därför betonar Arbetsmiljöverket vikten av att även arbetsgivare erbjuds stöd och hjälp för att hantera anställda med drog- och alkoholproblem.

Vilken hjälp bör du kunna föreslå?

Som chef är du skyldig att ge dina anställda med drog- och alkoholproblem stöd och hjälp. Det inkluderar tillgång till behandling och terapi plus ett stödjande arbetsklimat som främjar återhämtning och rehabilitering. Du bör alltså ha förkunskap om vilka resurser som finns i ert företag och vara beredd att snabbt agera för att hantera problemet.

Ladda ner vår guide Förebygg & åtgärda missbruksproblem

Att identifiera drog- och alkoholproblem på jobbet

Det första och kanske viktigaste steget för att hantera drog- och alkoholproblem på arbetsplatsen är att identifiera tidiga tecken på problematiskt beteende. Det kan inkludera saker som upprepade förseningar, mediokert utfört arbete, minskad produktivitet, upprepad korttidsfrånvaro, ojämn prestation, återkommande konflikter med kollegor, chefer och liknande. De här tecknen bör du som ledare vara extra uppmärksam på och vara beredd att ta till åtgärder för om de dyker upp. Du kan också se till att det finns kommunikationsvägar och processer för anställda som själva reagerat på sådana varningstecken, så att du kan undersöka om det ligger någon sanning i det och snabbt agera vid behov.

Skapande av en drog- och alkoholpolicy

En drog- och alkoholpolicy blir, om den är rätt utförd, en del av företagskulturen på arbetsplatsen. Den är en viktig vägledning för både anställda och chefer och har ni ingen i dagsläget är det dags att skapa en. När du skapar er drog- och alkoholpolicy bör er nolltolerans för droger och alkohol på arbetsplatsen finnas med, liksom riktlinjer för testning. Använd policyn för att utbilda personalen om drog- och alkoholproblem samt hur de ska agera vid varningstecken, upptäcka riskfaktorer och hantera problematiskt beteende i teamen.

Hantering av drog- och alkoholproblem på jobbet

Som chef har du egentligen två typer av ansvar när det gäller drog- och alkoholproblem: att uttrycka oro och att erbjuda hjälp. Det kan vara lockande att försöka ställa diagnos eller hitta orsaker till drog- eller alkoholproblemet, men här gäller det att komma ihåg att det inte ligger inom ditt ansvarsområde, lämna det till läkare och terapeuter. Se i stället till att fokusera på signaler och det som ligger till grund för din oro. Det du behöver ta upp kan till exempel vara att korttidsfrånvaron ökat, att personen har börjat få samarbetssvårigheter eller isolerat sig, eller liknande signaler som du har uppfattat.

Var tydlig med konsekvenserna

Se till att det tydligt framgår i er drog- och alkoholpolicy vilka disciplinära åtgärder som ni planerar att vidta. Det bör innefatta allt från varningar till uppsägning. Genom att vara medveten om hur du hanterar situationen och öva på liknande, är du bättre förberedd när det väl händer och kan agera på ett rättvist och korrekt sätt.

Att ta det tuffa samtalet

Även som chef kan det vara riktigt svårt att delge en kollega dina misstankar om att de har drog- eller alkoholproblem, men det viktigaste är att förmedla är lugn och omtanke. Sedan bör du gå igenom grunden för varför du har mötet med personen i fråga och fokusera på problemet, det vill säga det som medarbetaren sagt och gjort. Det är även viktigt att lyssna aktivt i sådana här samtal, liksom att ge medarbetaren chans att reflektera över situationen. Se till att behålla initiativet och låt inte samtalet bli för personligt. Till sist bör du fråga vad du kan göra för din kollega för att erbjuda stöd och handledning och se till att de vet att du finns där som stöd. Glöm inte heller att dokumentera samtalet och be medarbetaren läsa igenom dokumentet och skriva under det. Boka också in en tid för uppföljning.

Stöd för dig som chef

Att hantera frågan om drog- och alkoholproblem på jobbet är alltså en av chefers och ledares svåraste, men viktigaste uppgift. Genom att vara förberedd på situationen och ha utarbetade planer kan du hantera situationen professionellt. Kom också ihåg att även om du gör ditt bästa så kan det ändå hända att rehabiliteringsprocessen inte går som den ska och du behöver ta tuffa beslut som att säga upp medarbetaren. Det viktiga är att du förebygger och förhindrar olyckor i arbetet, främjar en säker arbetsmiljö och erbjuder dina kollegor stöd, rehabilitering och behandling när det behövs.

Ladda ner vår guide Förebygg & åtgärda missbruksproblem