Två kvinnor pratar

Hälsa

Utbränd medarbetare – ditt ansvar som chef

I dagens arbetsliv är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar psykisk ohälsa. Framför allt handlar det som stressrelaterade sjukdomar som utmattningssyndrom, det som till vardags ofta kallas för utbrändhet.

Om en av dina viktiga medarbetare drabbas av utbrändhet och inte dyker upp till jobbet en dag kan det ta lång tid att återhämta sig. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande. Så här ser ansvaret ut kring det här problemet, och det här kan du som chef göra för att förebygga att dina medarbetare bränner ut sig.

Så ser chefens ansvar ut

Det är alltid arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. I praktiken sker dock det mesta av arbetsmiljöarbetet ute bland chefer och arbetsledare. Eftersom utbrändhet och annan psykisk ohälsa har blivit mycket vanligare ute på arbetsplatserna har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter (AFS 2015:4) för organisatorisk och social arbetsmiljö. De förtydligar hur psykisk ohälsa på arbetsplatsen kan se ut, hur ansvaret ser ut och vad som går att göra för att förebygga psykisk ohälsa. Bland annat säger de nya föreskrifterna att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper i hur man förebygger och hanterar bland annat ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Det innebär att du som chef har en viktig roll i arbetsmiljöarbetet med att aktivt se över arbetsmiljön, ta reda på hur dina medarbetare mår och vidta åtgärder för att minska risker och förebygga hälsoproblem. Bland annat genom att se över arbetsbelastning, arbetstider, utrustning, mål, förutsättningar m.m.

Ladda ner vår guide om 8 ledarskapsbeteenden

Hur du som chef kan förebygga utbrändhet hos dina medarbetare

Det som skiljer psykisk ohälsa som utbrändhet från annan ohälsa är att det är ett hälsoproblem som gradvis förvärras över tid. Om en av dina medarbetare befinner sig under långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kommer det till en början att visa sig i form av bland annat trötthet, nedstämdhet, sömnproblem, magproblem, värk etc. Om inte de här varningssignalerna upptäcks och leder till förändring så kommer problemen att bli allt värre och fortsätta till medarbetaren inte orkar längre och blir sjukskriven. Det är vanligt att sjukfrånvaron blir lång i samband med de här problemen, i regel flera månader. Därför är det så viktigt att förebygga det här problemet.

Det här sker bäst via det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det vill säga det kontinuerliga arbetet med att granska, bedöma, åtgärda och följa upp riskerna i arbetsmiljön. Inklusive de som rör den sociala arbetsmiljön. Det finns några viktiga områden där det går att göra mycket för att förebygga utbrändhet bland dina medarbetare.

  • Ohälsosam arbetsbelastning. När det blir en obalans mellan kraven på jobbet och tiden och resurserna att möta dem uppstår en ohälsosam stress. Resurserna behöver anpassas efter kraven, och medarbetarna ska kunna få den återhämtning de behöver. Det ska också finnas möjlighet till att omprioritera och vid behov ta in extra resurser.
  • Arbetstider. Att det finns en balans och möjlighet till återhämtning vid skift- och nattarbete samt eventuell övertid. Det är också viktigt att ta hänsyn till förväntningarna på att bara ständigt nåbar, till exempel att ha en policy för mejl och telefonsamtal utöver ordinarie arbetstid.
  • Tydliga riktlinjer och rutiner för hur kränkande särbehandling på arbetsplatsen hanteras samt hur de som drabbats kan få hjälp.
  • Tydlighet, kommunikation och inflytande. Arbetsplatser som har problem med utbrändhet har ofta också problem med kommunikation och delaktighet. En öppen och tillåtande kommunikation där alla kan komma till tals ökar inflytandet och minskar stressen. Det blir dessutom lättare att upptäcka problem i arbetsmiljön när alla samverkar och delar med sig.

Så kan du hjälpa någon som håller på att bli utbränd

Det kanske viktigaste du som chef kan göra för att hjälpa en medarbetare som är på väg att bli utbränd är att vara uppmärksam på de tidiga signalerna. Kan du fånga upp att någon har problem med långvarig stress och har börjat få hälsoproblem på grund av det kan du också gå in och ge rätt stöd innan problemet förvärras.

  • Vanliga tidiga fysiska symtom är bland annat: huvudvärk och värk i kroppen, mag- och tarmproblem, sömnproblem, återkommande förkylningar och infektioner, fysisk utmattning och trötthet som inte går att vila bort.
  • Vanliga tidiga kognitiva besvär är bland annat: problem med minne, koncentration och inlärning, irritabilitet, nedstämdhet, ångest och oro, skuldkänslor, humörsvängningar m.m.

Om du upptäcker de här symtomen och misstänker att en medarbetare är på väg mot en utbrändhet är det viktigt att du tar ett personligt samtal med den personen. Var empatisk och lyhörd och fråga om arbetsbelastningen, hur arbetet upplevs, hur personen mår etc. Fråga också vad du som chef kan göra för att stötta och avlasta medarbetaren.

Ta gärna hjälp av företagshälsan eller någon hälsocoach i det här skedet, till exempel för stöttande samtal och vägledning. Dels kan det vara lättare för medarbetaren att öppna upp inför någon utomstående, dels kan någon med professionell kompetens inom stressrelaterad ohälsa ge anpassade råd som hjälper medarbetaren på rätt sätt.

Ett annat sätt att fånga upp höga stressnivåer i arbetet och medarbetare i farozonen för utbrändhet är att mäta de anställdas mående. Det kan bland annat göras genom återkommande medarbetarsamtal med fokus på hälsa, hälsokartläggningar. Det går också att använda temperaturmätningar där medarbetarna får svara på snabba digitala enkäter som tar upp deras stressnivå, allmänna mående, och de behöver dra i nödbromsen etc.

Ladda ner vår guide om 8 ledarskapsbeteenden